Ako v sebe nájsť silu vstať, keď Ťa všetko ničí? Ako ve­riť v lep­šiu bu­dúc­nosť, keď Tvoje vnútro kričí od bo­lesti? Ako máš hľa­dieť do­predu s ná­de­jou, keď ani sama ne­ve­ríš?

Ur­čite si si aj ty pre­šla ob­do­bím, keď si ráno ne­vlá­dala ot­vo­riť oči a vstať z po­stele, keď si sa ne­do­ká­zala zba­viť svo­jej bo­lesti. Viem, je to čas, keď ne­chá­peš. Pý­taš sa, no od­po­veď ne­na­chá­dzaš. Čas, keď už nie si tým, kým si bola. Čas, ktorý stojí tak veľa….

girl-bed-sleep-fashion-clothes-Favim.com-486164foto: tum­blr

Ale ver mi, je to ob­do­bie, ktoré je tvo­jou skúš­kou. Skúš­kou tvo­jej sily, ktorú máš v sebe. A práve vtedy tú silu náj­deš. Možno to ne­bude na­sle­du­júce ráno ani o týž­deň, ani o me­siac. Ale jed­ného dňa ot­vo­ríš oči a zrazu Ti za­čne všetko dá­vať zmy­sel. Zrazu po­cho­píš, že bo­lesť, ktorú si cí­tila Ťa uro­bila sil­nej­šou. Ná­dej, ktorá Ťa opus­tila sa k Tebe opäť vráti a na tvo­jej tvári sa ob­javí úsmev. Možno nie taký, ktorý bude žia­riť, ale ten, ktorý bo­jo­val so sl­zami a zví­ťa­zil. A ča­som, keď za­čneš na­chá­dzať od­po­vede na svoje otázky, tvoj úsmev aj tvoje oči budú žia­riť. Bu­deš mať slzy v očiach. Ale už to ne­budú slzy bo­lesti, smútku, bez­rad­nosti. Ale budú to slzy ví­ťazs­tva, ra­dosti, šťas­tia.

Lebo ver, že ži­vot Ti do cesty pri­ne­sie len to, čo do­ká­žeš zvlád­nuť.

foto: tum­blr

Komentáre