Žije me­dzi nami. Ona.

Prí­liš kom­pli­ko­vaná. Se­ba­ve­domá. Váš­nivá. Žena, ktorá po­zná svoju hod­notu. No bola ve­ľa­krát zlo­mená na to, aby nie­komu ve­rila.

Je cie­ľa­ve­domá. Am­bi­ci­ózna. Má sny. Ide si za všet­kým, čo chce.

A na­priek tomu, bola ne­verná.

Keď spoz­náš túto ženu, uve­do­míš si, že od ži­vota sa máš ešte veľa učiť. Že tam, kde je te­raz ona sa ne­dos­tane len tak ho­cikto. Cho­dila spá­vať ne­skoro ve­čer a bu­dila sa skoro ráno.

No na­priek tomu bola ne­verná.

Sun­day’s with you. Tag babe😜 @jo­seph­kel @ja­y­ecar­rero

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Za­mi­lo­vala sa do muža, vďaka kto­rému jej v srdci na­rásli kvety, no aj keď boli krásne, ne­mohla dý­chať.

Ona si uve­do­mila, že to, čo cíti k da­nému mu­žovi je len práz­dno. Už dl­h­šie cí­tila, že k sebe ne­ve­dia nájsť cestu. Ne­is­krilo to me­dzi nimi. On ne­mal čas, mal len vý­ho­vorky a ne­zá­u­jem o ňu.

A tak mu­sela za­bud­núť na to, čo k nemu cí­tila a uve­do­miť si, že to čo si za­slúži je niečo oveľa viac.

Uve­do­mila si, že bola ne­verná k svojmu vnútru. K svo­jej duši. K sebe sa­mej.

Celý jej ži­vot si na­ho­vá­rala že je v po­hode. Že všetko je v po­hode. Že je v po­hode, ak ju nie­kto zraní. Že je dobré, ak jej nie­kto ne­verí a ne­dô­ve­ruje. Že je v po­hode to, ak sa cí­tila vy­čer­paná. Že je v po­hode to, ak jej srdce kr­váca.

Ona. Ona je veľká. Du­šou a aj jej srd­com. A nie, ne­bolo v po­hode to, že jej srdce bolo mno­ho­krát zlo­mené.

Ona bola a aj je prá­cou umelca. Nie každý jej v tomto svete roz­umie, ale tí, ktorí jej roz­umejú na ňu ni­kdy ne­za­budnú.

https://www.ins­ta­gram.com/p/BdKrM3fHce9/?ta­ken-by=bil­li­on­wo­ma­nof­fi­cial

Od tej chvíle, od toho uve­do­me­nia, žila inak. Bola ti­cho, ale ne­bola slepá. Všade, kde vi­dela ne­lo­jál­nosť a ne­právo, otočla sa a od­išla.

Všade tam, kde sa cí­tila zle, od­išla.

Na­šla si to, čo ju sku­točne ba­vilo a ro­bilo šťast­nou.

Bola ne­verná. Ale od tej chvíle už nie. Bola verná Sebe sa­mej. 

Ži­vot je cesta a nie des­ti­ná­cia.

Tak si aj ty tú cestu urob krás­nou.

Komentáre