„Ne­mô­žeš za mňa roz­hod­núť ty?“ po­ve­dala som ne­dávno ka­ma­rátke v ob­chode pri vý­bere z asi de­sia­tich al­ter­na­tív šiat.
„Nie, to veru ne­mô­žem! Ty roz­ho­du­ješ o sebe!“ s úsme­vom od­po­ve­dala ka­ma­rátka.
A hoci ne­mám rada, ak má pravdu nie­kto iný ako ja, ona pravdu mala. A táto na prvý po­hľad oby­čajná ve­tička ma po­čas ďal­ších dní pri­nú­tila za­mys­lieť sa nad vlast­nými roz­hod­nu­tiami. 🙂

Či už ho­vo­ríme o cvi­čení, zdra­vom ži­vot­nom štýle alebo pra­cov­ných cie­ľoch, o všet­kom vždy tak či tak roz­ho­du­ješ ty sama. Len si spo­meň, koľ­ko­krát si svoje roz­hod­nu­tie po­va­žo­vala za mega správne a vzá­pätí si ho oľu­to­vala. Áno, také my ženy sme. Vy­be­ráme zbr­klo, ne­roz­vážne a rýchlo len preto, aby sme, ne­viem, ušet­rili čas? 🙂

zdroj: pe­xels.com

A práve preto si na­bu­dúce…

 • vy­ber spo­koj­nosť – nie do­ko­na­losť (Tá ti to­tiž bude zby­točná, ak s ňou ne­bu­deš spo­kojná. Rov­nako ako by mi boli zby­točné do­ko­nalé šaty, v kto­rých by som sa ne­cí­tila spo­kojne.);
 • vy­ber silu a vý­kon – nie vy­čer­pa­nie (byť silná je skvelé, byť vy­čer­paná je de­štruk­tívne – hľa­daj hra­nicu me­dzi);
 • vy­ber jed­no­du­chosť, udr­ža­teľ­nosť a rozum – nie ne­spl­ni­teľné kecy;
 • vy­ber, či sa chceš za­me­rať sa na veci, ktoré mô­žeš uro­biť – alebo na tie, ktoré ne­mô­žeš uro­biť;
 • vy­ber ak­ciu – nie ne­úp­rosné plá­no­va­nie (za­čnem od pon­delka alebo hneď te­raz?);
 • vy­ber mať kon­trolu – nie byť obe­ťou okol­ností (na tom pev­nom za­dku som roky ma­kala vs. kilá mi zo­stali po pô­rode);
 • vy­ber zdra­vie a kon­dí­ciu ako sú­časť tvojho ži­vota – nie ako niečo, čo je zlé (cvi­če­nie ti dodá ener­giu, ne­za­bije ťa!);
 • vy­ber fle­xi­bi­litu – nie po­sad­nu­tosť;
 • vy­ber, stať sa naj­lep­šou ver­ziou tvojho kaž­do­den­ného ži­vota – nie byť tros­kou;
 • vy­ber ciele, hod­noty a pri­ority, ktoré sú pre teba dô­le­žité – nie to, čo za dô­le­žité po­va­žuje spo­loč­nosť či nie­kto z tvojho oko­lia (dô­le­žité sú tvoje hod­noty!);
 • vy­ber kon­zis­tentné malé úspe­chy – nie túžbu po myš­lienke úspe­chu cez noc (áno, možné je všetko, ale treba byť re­a­lis­t­kou).

Celý ži­vot sa, chceš či nie, o nie­čom roz­ho­du­ješ. Vy­be­raj si preto roz­umne. 😉

Me­dzi čím si sa na­po­sledy roz­ho­do­vala ty?
Ako si ko­nala a čo si pri roz­hod­nutí zva­žo­vala? 

Viac mo­ti­vač­ných člán­kov náj­deš tu 🙂

Komentáre