Ho­vorí sa, že my ženy sme kom­pli­ko­vané. Mys­lím si, že je to pravda. Veď úp­rimne, kto iný, než žena bude tento svet skráš­ľo­vať úsme­vom, aj keď sa v jej vnútri práve odo­hráva tá naj­väč­šia búrka? Tých prí­kla­dov je mnoho.

Sum­mer vi­bes🌴 @mood_pas­sion via 📸 @thai­se­de­mari

A post sha­red by ME­N'S JOUR­NAL (@mens_cult) on

Ča­sto­krát sa ale sna­žíme tú kom­pli­ko­va­nosť pre­niesť na mu­žov. Ne­chá­peme ich či­nom. Se­díme s ka­ma­rát­kou na káve, ob­čas s ci­ga­re­tou v ruke a skoro so sl­zami v očiach jej roz­prá­vame prí­beh z nášho ví­kendu. Znova sme s ním boli, všetko vy­ze­ralo do­ko­nalo, šťas­tím bez seba sme za­bú­dali na celý oko­litý svet… A na konci toho všet­kého po­ve­dal vetu alebo uro­bil niečo, čomu te­raz ab­so­lútne ne­chá­peme. Je to proste kom­pli­ko­vaný de­bil, všetci sú.

Alebo prí­pad číslo dva. Znova ka­ma­rátka a káva, len iný prí­beh. Vieš, ten chla­pec z toho baru. Stretli ste sa, uča­ro­val ti. Rozp­lý­vaš sa z neho, na­vyše je to fakt kus, on sa rozp­lýva z teba. Po stretku si prišla do­mov, ale akosi sa ne­oz­val. A tak ča­káš, a aha, na­pí­sal. Trvalo mu to síce pár dní, ale veď ne­vadí, isto mal toho veľa. Správa sa k tebe fakt krásne, ale akoby sa zá­ro­veň stále k ni­čomu ne­mal.

Lá­meme si naše krásne hla­vičky ich sprá­va­ním, slo­vami, ktoré vy­slo­via. Nie­kedy do­konca aj kaž­duč­kým po­hy­bom. Sna­žíme sa ich po­cho­piť, ale aj tak to vždy skončí pla­čom. Prav­dou je, že chlapi nie sú kom­pli­ko­vaní. Oni sú až prí­liš jed­no­du­chí. Ne­za­vo­lal ťa von? Ešte stále si ne­dos­tala ten vy­sní­vaný bozk? Žiadne ďal­šie rande? Proste nemá zá­u­jem. Ja viem, je to kruté. To len my, tie nežné kom­pli­ko­vané stvo­re­nia si všetko mu­síme vy­svet­liť oveľa zlo­ži­tej­šie. Prečo? Pre­tože to tak fun­guje od prí­rody? Alebo sa len sna­žíme za­kryť krutú pravdu nie­čím, čo nám v ko­neč­nom dô­sledku aj tak ub­líži viac, ako keby sme si veci zby­točne ne­kom­pli­ko­vali?

Viac mo­jich člán­kov si mô­žeš pre­čí­tať na mo­jom osob­nom blogu http://www.by­riush.sk

Komentáre