Na prvý po­hľad ne­ná­padná. No keď si sa na ňu za­po­ze­ral, ne­do­ká­zal si pre­stať.

Mala v sebe čosi ne­oby­čajné, aj keď jej črty ne­boli tak vý­razné, skrý­vali v sebe jem­nosť. Ve­del si, že je to žena, kto­rej by si ne­mal ni­kdy ub­lí­žiť. Nech­cel si to. Už len pred­stava toho, ako jej tvár kriví plač ťa do­ká­zala do­ko­nalo od­ra­diť od akej­koľ­vek snahy ub­lí­žiť jej.

Cí­til si, že je vý­ni­močná. Iná ako os­tatné. Po­cit, akým si sa pri nej do­ká­zal cí­tiť toto po­doz­re­nie len po­tvr­dzo­val. Vzbu­dzo­vala v tebe čosi nad­pri­ro­dzené. Vy­ža­ro­vala dobro, to ku kto­rému sa každý tak rád vra­cia. Vždy sa sna­žila usmie­vať. A to aj vtedy, keď jej ne­bolo všetko jedno. Sna­žila sa ľu­ďom okolo seba ne­pri­dá­vať žiadne ťaž­kosti. Ne­mala prob­lém po­môcť ko­mu­koľ­vek, kto sa na ňu ob­rá­til s pros­bou. Ni­kdy nech­cela ni­komu zle. Ve­ľa­krát jej zá­le­žalo na iných omnoho viac ako na sebe. Keď bola ti­cho, hneď si ve­del, že niečo nie je v po­riadku. No aj na­priek tomu ťa ni­kdy nech­cela za­ťa­žo­vať svo­jimi prob­lé­mami. Všetko si zod­po­vedne rie­šila sama. Po­znala sa. Na­ozaj do­ko­nalo. Ve­dela, kto­rou ces­tou sa má ube­rať rov­nako ako ve­dela, čo je správne a čo nie. Ni­kdy pred­tým si ne­stre­tol rov­nako vý­ni­močné dievča.

Tvoje srdce sa po mno­hých skla­ma­niach za­čalo roz­tá­pať. Ko­nečne si za­čal niečo cí­tiť. Chcel si aby bola navždy v bez­pečí. Dal by si jej všetko na svete len aby bola tvoja. No ona mala svoje srdce ob­rov­ské. Na­šlo sa v ňom veľa lásky a po­ro­zu­me­nia, o ktoré sa ne­bála po­de­liť s inými. Ni­kdy by ti ne­ub­lí­žila. Ako by aj mohla, ne­od­pus­tila by si to. No ty si to ne­ve­del po­cho­piť. Za­čal si sa báť.

O to, žeby si ju raz mo­hol stra­tiť.

O to, žeby si uro­bil ne­jakú chybu, ktorá by mohla viesť k zá­niku vás dvoch.

Bál si sa toho, že sa jej ne­do­ká­žeš vy­rov­nať.

Bál si sa, že jej jed­ného dňa pre­sta­neš sta­čiť.

https://www.ins­ta­gram.com/p/Bd­fWjVm­FqiQ/?ta­ken-by=wo­mans­look

A tak si sa vzdia­lil. Po­maly a ne­ná­padne. Ne­do­ká­zal si sa jej po­zrieť do očí lebo by si ten po­hľad ne­vy­dr­žal. Svoj strach si pre­me­nil v jej žiaľ. Ot­vo­renú otázku, kto­rej od­po­veď jej bude v hlave vŕ­tať ešte dlho. Ve­del si, že si za­slúži oveľa viac. No ani si ne­tu­šil, že je­diné čo chcela si bol v sku­toč­nosti ty.

Ni­kdy ne­do­voľ aby ťa strach z pre­hry vy­ra­dil z hry.

-Babe Ruth

Komentáre