Možno si si aj ty všimla, že v po­sled­ných dňoch sú so­ciálne siete ako fa­ce­book, twit­ter a insta do­slova za­pla­vené mo­rom fo­tiek, ob­ráz­kov a v ne­po­sled­nom rade hlavne prí­be­hov, ktoré sú zhro­maž­dené pod dvoma zá­had­nými slo­vami: ME TOO.

Ja var ska jag börja..:? Un­der den se­naste vec­kan har jag fun­de­rat och tänkt på vad jag som både flicka, tjej och kvinna va­rit med om som fal­ler inom det som kal­las över­grepp. Sorg­ligt nog kan jag knappt räkna alla gån­ger som jag bli­vit utsatt. Som flicka av både trä­nare och gub­bar på stan. Som ung tjej inom krogb­ran­schen var det ty­värr var­dags­mat… Som kvinna och mamma har det ot­ro­ligt nog t.o.m hänt inom min be­kant­skap­skrets… i mitt eget hem! Nu gäl­ler det att som mamma till två to­når­skil­lar verk­li­gen prata med dem och få dem att förstå vad vi flic­kor/tje­jer/kvin­nor får vara med om. #me­too #enoug­hi­se­nough #in­gen­nämn­din­gen­glömd

A post sha­red by Linda Mor­gan (@west­co­ast­swe­den) on

HEŠ­TEG ME­TOO – MNE TIEŽ – otria­sol ako vir­tu­ál­nym, tak aj tým sku­toč­ným sve­tom. Sym­bo­li­zuje hro­madný vý­krik žien (oje­di­nele nie­kto­rých mu­žov) o po­moc proti se­xu­ál­nemu ob­ťa­žo­va­niu a zne­uží­va­niu. O ne­vhod­nom sprá­vaní mu­žov voči že­nám a o vy­uží­vaní mo­cen­ského po­sta­ve­nia a cel­ko­vej ro­do­vej ne­rov­no­váhe.

Celú vlnu na­štar­to­vali ob­vi­ne­nia proti hol­ly­wo­od­skemu pro­du­cen­tovi Har­ve­ymu We­ins­te­i­novi, ktorý bol ob­vi­nený rovno z nie­koľ­kých prí­pa­dov se­xu­ál­neho ob­ťa­žo­va­nia. (Viac ako 40 žien na­padlo ame­ric­kého pro­du­centa zo se­xu­ál­neho ha­ra­še­nia alebo na­pad­nu­tia.)

Celá myš­lienka ší­riaca sa pro­stred­níc­tvom heš­tegu ME­TOO sa zro­dila vý­ro­kom he­rečky Alyssy Mi­lano, ktorá patrí k jed­nej z naj­väč­ších kri­ti­kov We­ins­te­ina. Tá po­ve­dala, že ak by každá jedna žena, ktorá bola nie­kedy se­xu­álne ob­ťa­žo­vaná alebo na­pad­nutá, na­pí­sala ta­kýto sta­tus, mohli by sme dať svetu ko­nečne po­cí­tiť veľ­kosť prob­lému.

#me­too (Hi-res lin­ked in pro­file for any­body who wis­hes to re­post)

A post sha­red by Vic­to­ria Sie­mer (@wit­cho­ria) on

Keďže se­xu­álne ob­ťa­žo­va­nie ne­patrí len do Hol­ly­wo­odu a fil­mo­vého prie­myslu, po­čas nie­koľ­kých dní mi­li­óny žien z ce­lého sveta sa po­stupne pri­dali a za­čali on­line zdie­ľať a na­hlas vy­po­ve­dať svoje osobné prí­behy, ktoré si za­žili a kto­rým mu­seli po­čas svojho ži­vota če­liť.

Me­dzi vý­po­ve­ďami žien sa ob­ja­vili aj ce­leb­rity a ve­rejné osob­nosti ako na­prí­klad Björk a olym­pij­ská gym­nas­tka Mc­Ka­yla Ma­ro­ne­y­ová, no rov­nako aj oby­čajní ľu­dia, ktorí ko­nečne po­cí­tili pod­poru a do­sta­točnú silu zde­liť svoj prí­beh.

Fa­ce­book uvie­dol, že v pie­behu 24 ho­dín sa na me­too kon­ver­zá­cii po­die­ľalo 4,7 mi­li­óna ľudí z ce­lého sveta, pri­čom ob­sa­ho­val viac ako 12 mi­li­ó­nov prís­pev­kov, ko­men­tá­rov a re­ak­cií. Táto vlna pod­pory sa šíri Ame­ri­kou, Euró­pou a Stred­ným vý­cho­dom. Fran­cúzi po­u­ží­vali #ba­lan­ce­ton­porc, špa­niel­sky #Yo­Tam­bie.

"Na­isena Af­ga­nis­ta­nissa tai Ira­nissa ei ole niin pal­jon mah­dol­li­su­uk­sia, joko perhe tai mies omis­taa sut. Su­omessa se, että oot na­inen, ei oo sun koh­talo. Mun äiti on kär­si­nyt pal­jon na­isena elä­mänsä ai­kana. Mu­utimme Su­omeen Tarja Ha­lo­sen pre­si­dent­ti­kau­den ai­kana. Mu­is­tan ku­inka äi­tini sa­noi, et­tei vo­isi to­ivoa pa­rem­paa paik­kaa kas­vat­taa tyt­tä­ri­ään kuin sel­laista ma­ata, jossa na­inen voi olla jopa pre­si­dentti." -Na­sime Su­omessa na­isen asema on hyvä ver­rat­taen mo­niin mu­ihin mai­hin. Silti Su­omes­sa­kin sek­su­aa­li­nen hä­i­rintä na­isia koh­taan on he­rät­tä­nyt pal­jon pu­hetta #me­too kam­pan­jan my­ötä. Kas­vo­tus­ten – Fin­land from 100 vie­wpo­ints ha­luaa myös osal­lis­tua kes­kus­te­luun sek­su­aa­li­sesta hä­i­rin­nästä ja tätä kautta olla mu­kana ra­ken­ta­massa yh­te­is­kun­taa, jossa Su­omi olisi en­tistä pa­rempi maa kas­vat­taa tyt­töjä na­isiksi. Kir­jan en­nak­ko­ti­laus jouk­ko­ra­ho­itus­kam­pan­jan kautta kä­yn­nissä nyt: https://me­se­na­atti.me/cam­paign/?id=700#sin­gle/view

A post sha­red by Kas­vo­tus­ten-100 (@kas­vo­tus­ten.100) on

Heš­teg ME­TOO sa stal sym­bo­lom ko­neč­nej slo­body, vy­po­ve­da­niu prí­behu a zna­kom proti se­xu­ál­nym úto­kom a ob­ťa­žo­va­niu. Sto­jíme za všet­kými od­váž­nymi ľuďmi, ktorí zdie­ľajú svoje prí­behy.#me­too #END­vi­olence

_________________________________________________________________________________

Na Slo­ven­sku je ak­tu­álna kam­paň Za­stavme ná­si­lie, ktorá sa za­oberá se­xu­ál­nym ná­si­lím. Ak sa stalo z ne­ja­kého ne­prí­jem­ného dô­vodu, že aj ty máš po­trebu po­ve­dať svoj osobný prí­beh, čí­taj viac na webe a fa­ce­bo­oku. A ak máš po­cit, že po­tre­bu­ješ po­moc alebo radu v ob­lasti ta­ké­hoto ná­si­lia, pro­sím, vo­laj na bez­platnú nons­top linku 0800 212 212.

Komentáre