Rých­losť. Čo ti pod tým slo­vom na­padne?

Keď ti je ťažko, ute­kaj. Keď ťa na­háňa pes, ute­kaj. Za­chráň sa, kto mô­žeš. Keď ti je svokra v pä­tách, ute­kaj… Je mi­lión dô­vo­dov, prečo ute­kať. Každý z nás uteká, buď pred nie­kým, nie­čím, alebo pre seba. Toto naše ute­ka­nie, be­ha­nie pro­spieva na­šej kon­dí­cií. Naj­viac to ob­ľu­bujú ženy. Ktorá s tým ešte ne­za­čala, od­po­rú­čam. Baby, veď už aké bu­deme mať z toho behu lýtka.

Rých­losť je to, po čom tak tro­chu tú­žime, čo si žia­dame. Chceme ro­biť veci rýchlo, pre­tože doba nás tak na­učila a my sme sa adap­to­vali. Rých­losť je doba, v kto­rej ži­jeme.

Zau­jí­mavá je jedna istá vec. Po­vedz chla­povi slovo rých­losť. Čo mu prvé na­padne? Auto? Sex? Po­väč­šine tieto dve veci. Autá, to je niečo pre nás. Mi­lu­jeme rýchle jazdy. Máme radi svoje auto. Vy­chut­ná­vame si ten po­cit slo­body, uvoľ­ne­nia, se­bec­kosti, dr­zosti. Vieme sa na ceste pekne za­hrať zo sú­permi.

 

Nie­len chlapi mi­lujú rých­losť a spon­tán­nosť. Mi­lu­jeme ju aj my, ženy. Zbož­ňu­jeme rýchle jazdy. Chceme si vy­chut­nať jazdu proti pra­vid­lám, spoz­nať naše hra­nice. Zá­kla­dom sú však naše hra­nice. A preto:Pre­kra­čuj ich roz­umne! Dá­vaj po­zor, pre­tože nie­kto na teba čaká! Uží­vaj si jazdu s obo­zret­nos­ťou. Ako sa vraví, mla­dosť -po­cha­bosť. Mnohí to po­známe, hlavne my, mladí skú­šame kam až mô­žeme zájsť.

Za­chá­dzaj s po­ci­tom je­di­neč­nosti a uží­va­nia si ži­vota, ale vždy opatrne! Ver, že sa to dá. Na­prí­klad my, ženy pri rých­losti väč­šej ako 90, sa cí­time ako bo­hyne. Pus­tíme si hudbu a viac nám ne­treba.

Rých­losť je zradné slovo, ktoré nás po­kúša. Po­kú­šaj ale opatrne. Ute­kaj, uží­vaj si a jazdi ako to máš rada. Jedna per­lička na zá­ver: „Ženy, ktoré sa dobre vy­dali sa vezú ráno do práce au­tom. Vezú ich muži, ktorí sa zle ože­nili.“ (Du­šan Ra­do­vič)

Komentáre