,,Prečo sa mi to deje?“ Ur­čite sa to pý­taš už ne­jaký čas, po­tom, ako sa ti ne­vy­da­ril ďalší vzťah.

Ži­votu sa treba na­učiť po­ro­zu­mieť srd­com a du­šou…

V roz­práv­kach krásna pred­stava, no v re­a­lite má­lo­kedy také ľahké. Prečo?

Silní ľu­dia majú ten­den­ciu pri­ťa­ho­vať sla­bých, pre­tože majú silu ich zdvi­hnúť. Skôr či ne­skôr však pri­tiah­neš dušu, ktorá k tebe patrí. Dušu, ktorá je po­dobne silná a prí­ťaž­livá. No po čase sa ti zdá, že už k nej ne­ve­die cesta. Je to vy­čer­pá­va­júce, no zá­ro­veň od­me­ňu­júce uve­do­miť si, že je tu nie­kto, ku komu pat­ríš.

zdroj: pin­te­rest.com

Spriaz­nené duše, ktoré majú k sebe kom­pli­ko­vanú cestu to­tiž ne­ute­kajú zo vzťahu, ktorý ne­fun­guje, ani ne­opúš­ťajú ro­dinu preto, že sa ob­ja­vil nie­kto nový. Oni celé ho­diny pre­mýš­ľajú, aká je vlastne správna voľba.

Hľa­da­nie cesty k svo­jej spriaz­ne­nej duši je ob­rov­ským tes­tom člo­veka.

Je tu preto, aby ti na­sta­vila zrkadlo. Aby ti uká­zala smer. Aby ťa pod­po­ro­vala, chrá­nila… Jed­no­du­cho mala rada. Úp­rimne a čisto.

Preto, ak si ju už stretla, tak ju stráž a ne­ne­chaj ju pro­sím od­ísť. Lebo ona sa i na­priek tomu bude stále vra­cať, aby ti bola na blízku.

Komentáre