Mi­kiny, tričká, ka­belky, opasky a rôzne iné kúsky ob­le­če­nia budú túto jar kvit­núť. Nový trend se­zóny Jar/Leto 2017 bude pat­riť kve­tom. Od­te­raz ich ne­uvi­díte iba vonku, na lúke všetko to rozk­vitne aj v tvo­jom šat­níku, na tvo­jom tričku či inom kúsku ob­le­če­nia. Vý­razne vý­šivky sú tren­dom a ur­čite ich ne­vá­haj vy­skú­šať.

We­he­ar­tit.com

Ak si zás­tan­ky­ňou jed­no­du­chosti a bo­jíš sa vy­skú­šať tento štýl, tak zo­staň po­kojná. Vý­šivky sa dajú no­siť aj ako jed­no­du­chý out­fit s kús­kami, ktoré máš vo svo­jom šat­níku ur­čite. K blúzke alebo tričku so zau­jí­ma­vými vý­šiv­kami stačí pri­dať rifle, šortky či sukňu. Out­fit-om ur­čite nič ne­po­ka­zíš a stále zo­sta­neš jed­no­du­chá.

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

Ak ti ex­tra­va­gan­cia ne­robí prob­lémy, tak tieto kúsky sú ur­čite vhodné pre teba. Čierna, na kto­rej vý­šivky nád­herne vy­niknú a ak máš od­vahu skús aj niečo pries­vitné. Ne­boj sa ur­čite to nie je žia­den ne­vkus, sa­moz­rejme ľu­dia sú rôzny a re­a­gujú až pre­hnane, ale aj toto patrí k móde. Sa­moz­rejme ukáž iba toľko, koľko chceš ty. Všetko je na tebe a na tvo­jej fan­tá­zií.

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

we­he­ar­tit.com

we­he­ar­tit.com

ins­ta­gram.com/ri­ve­ris­land

we­he­ar­tit.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

we­he­ar­tit.com

Niečo pre od­váž­nej­šie na zá­ver.

pin­te­rest.com

Dú­fam, že si sa in­špi­ro­vala a na­šla si ten svoj kú­sok, v kto­rom sa pred­ve­dieš toto leto.

Komentáre