Bol to je­den z naj­lep­ších a naj­ťaž­ších ro­kov môjho ži­vota.

Do­zve­dela som sa, že všetko je len do­časné; mo­menty, po­city, ľu­dia, kvety.

Na­učila som sa, že láska je o da­ro­vaní. Všetko. A to ťa zra­ňuje.

Na­učila som sa, že zra­ni­teľ­nosť je vždy tou správ­nou voľ­bou, pre­tože je ľahké byť chlad­ným vo svete, v kto­rom je ťažké zo­stať cit­li­vým.

Do­zve­dela som sa, že každá vec pri­chá­dza v dvoch;

ži­vot a smrť,

bo­lesť a ra­dosť,

soľ a cu­kor,

ja a TY.

Je to rov­no­váha ves­míru. Bol to rok plný ťaž­kých chvíľ, ale aj tak dob­rých. Z cu­dzin­cov sa stali pria­te­lia, za­tiaľ čo z pria­te­ľov sa stali cu­dzinci.

Rok 2017 bol pre mňa ro­kom pre­pad­nu­tia. Bol to rok trýz­ni­vých rúk, opot­re­bo­va­ných sŕdc a una­ve­ných očí. Rok 2017 bol ro­kom srd­co­vých zlo­mov, tra­gé­dií a straty, po­čas kto­rej si sa cí­til, akoby bol ko­niec sveta.

Bol to rok tvr­dej práce a po­citu, že si sa ni­kam ne­dos­tal. Bol to rok ne­únav­nej práce po no­ciach a stále si mal po­cit, že zly­há­vaš. Ig­no­ro­val si to, čo si sku­točne chcel.

zdroj: unsp­lash.com

Ne­do­voľ, aby bol tvoj nový rok na­pl­nený ľú­tos­ťou. Nech je to rok svie­ti­vosti ti­sí­cok sl­niek prí­liš jasne, dý­cha­nia v kaž­dom oka­mihu a sku­toč­ného ži­vota.

Za­me­ria­vaj sa na seba. Dú­fam, že v tomto roku uro­bíš ko­nečne to, čo si tak dlho od­kla­dal. Te­raz nie je čas ig­no­ro­vať svoje po­city a ne­chá­vať os­tat­ných ľudí v cen­tre.

Buď v roku 2018 svo­jím vlast­ným svet­lom, hr­di­nom. Sľu­bu­jem ti, že to bude rok plný no­vých skú­se­ností a vý­ziev. Zbav sa ko­nečne stra­chu z ne­ús­pe­chu. Nech je to rok, v kto­rom bu­deš stále be­žať bez ohľadu na to, ako ťažká bude tá cesta.

Dú­fam, že to bude pre teba rok, kedy sa ko­nečne po­zrieš do zrkadla a bu­deš na sebe mi­lo­vať každú časť seba. Uve­dom si, že si je­di­nečná osob­nosť. Bez ohľadu na tvoj vzťah, výšku príjmu, druh auta, do­mova a typ ro­diny, z kto­rej po­chá­dzaš.

Si hodný snov, ktoré si za­sa­dil hl­boko do svo­jej duše. Ver mi, že ma­kať sa ti stále vy­platí. Si hodný naj­väč­šej lásky na svete. Si ho­den lásky k sebe. Dú­fam, že sa ko­nečne na­učíš ho­vo­riť “nie” ľu­ďom, ktorí s te­bou zle za­ob­chá­dzajú.

Nauč sa, že nie­kedy ľu­dia, kto­rých chceme naj­viac sú tí, bez kto­rých nám je lep­šie.

Nauč sa, že nie­kedy na­miesto ne­us­tá­leho sna­že­nia sa je lep­šie to ne­chať ísť.

Pre­staň sa to­piť v mi­nu­losti.

Nauč sa, že nie­kedy je lep­šie ísť do­mov sám.

zdroj: unsp­lash.com

Uve­dom si, že správy, snapy a lajky na ins­tra­grame nie sú štan­dardmi, ktoré majú nie­koho zau­jať. V ži­vote zá­leží viac na tom, čo daný člo­vek koná a nie na tom, o čom ho­vorí, že to urobí.

Dô­ve­ruj si tro­chu viac. Nauč sa po­žia­dať o to, čo chceš a ak ti to nie­kto ne­pos­kytne, ne­mal by si me­niť otázku ale osobu, ktorú o to žia­daš.

Ak nie­kto chce byť s te­bou, urobí to. Na veci sa ľahko za­búda al­ko­hom, vďaka kto­rému cí­tiš len horko v krku (nie­kedy ani to). Uve­dom si, že ak ťa s nie­kým viaže mi­nu­losť, ne­zna­mená to, že máte mať aj ne­jakú spo­ločnú bu­dúc­nosť. Ne­za­slú­žil si si tú bo­lesť, kto­rou si pre­šiel, ale si za ňu čias­točne zod­po­vedný.

Mu­síme sa na­učiť sú­stre­diť na po­zi­tívnu ener­giu a za­čať mi­lo­vať ži­vot. Pre­tože ak ne­do­ká­žeme byť milší k os­tat­ným, ako mô­žeme byť me­nej kri­tickí na seba? Ak chceš, aby ťa os­tatní re­špek­to­vali a mali radi, mu­síš najprv za­čať re­špek­to­vať a mať rád sa­mého seba.

Nech je rok 2018 ro­kom teba. Ro­kom, kedy sa sta­neš vlast­ným sln­kom, svo­jím me­sia­com a vlast­ným noč­ným svet­lom. Aj keď sa ti niečo ne­po­darí, po­kra­čuj ďa­lej.

Komentáre