Vi­taj Nový Rok, tu som! Viem, že ča­kám na mňa a ja som nový člo­vek. Mo­ti­vo­vaný a pri­pra­vený zme­niť svet!

Je 11:42 a ja som si dala pred­sav­za­tie, že bu­dem ráno be­há­vať, že sa bu­dem zdrav­šie stra­vo­vať a že bu­dem se­ba­ve­do­mej­šia a po­zi­tív­nej­šia. Pár ro­kov do­zadu som si toto vždy ho­vo­rila 1. ja­nu­ára, kedy som bola ne­smierne na­mo­ti­vo­vaná a pri­pra­vená zme­niť svoj ži­vot. Zmena však ne­pri­chá­dza zo dňa na deň alebo tým, že pí­šeš do diára iný rok. Nič sa vlastne ne­zme­nilo od 31. de­cem­bra 2017. Možno tak fit­nes cen­trá, ktoré te­raz pras­kajú vo šví­koch. Av­šak aj tomu dá­vam pár dní.

„Celý svet bol stvo­rený, aby nám slú­žil a my sme sa na­ro­dili, aby sme slú­žili ce­lému svetu. Robme tre­bárs aj tú naj­ne­patr­nej­šiu vec, ale robme ju naj­lep­šie na svete.“ – To­máš Baťa

Zmena ne­príde zo dňa na deň a ak si ča­kala, že od 1.ja­nu­ára bu­deš lep­ším, kraj­ším a lás­ka­vej­ším člo­ve­kom, hneď si to po­cho­pila pri pr­vej hádke alebo hneve. Je nor­málne, že svoje sprá­va­nie, zvyky ani ná­zory ne­zme­níme lúsk­nu­tím prsta. Zmena je pro­ces. A veľmi dlhý!

Takže ak si ho­vo­ríš, že „nový rok, nové ja“ tak kašli na to. Máš 365 dní uro­biť zo seba no­vého člo­veka, za­žiť skvelé dob­ro­druž­stvá, na­učiť sa veľa no­vého, spoz­nať nie­koho no­vého a po­cho­piť veci, ktoré si pred­tým ne­chá­pala. To ťa bude me­niť a ovplyv­ňo­vať, to urobí z teba iného člo­veka alebo člo­veka, kým chceš byť.

„Nič som ne­na­do­bu­dol ľahko. Každá vec ma stála tvrdú prácu. Ne­hľa­daj ľahké cesty. Tie hľadá toľko ľudí, že sa po nich nedá prísť ni­kam.“ – To­máš Baťa

Av­šak ak sa nad tým sku­točne za­mys­líš, je ti asi jasné, že no­vým člo­ve­kom hneď ne­bu­deš. Ne­mô­žeš za­čať „od piky“, čiže úplne od nuly. Máš za se­bou ur­čité skú­se­nosti, zlé i dobré, máš mi­nu­losť, ná­zory, zá­žitky a ľudí, takže je úplne ne­re­álne sku­točne za­čať od­znova.

Máš 365 prí­le­ži­tostí, vďaka kto­rým mô­žeš na konci roku 2018 po­ve­dať, že si sa tento rok stala no­vým, lep­ším a ne­vie­ma­kým člo­ve­kom. Nie pr­vého ja­nu­ára. Je­dine, že by si to všetko stihla v je­den deň. Ale to je asi ne­re­álne, či? =)

Komentáre