Máme rôzne tipy a triky, ako za­čať nový rok, dá­vame si pred­sav­za­tia o kre­a­ti­vite, pro­duk­ti­vite a se­ba­láske, no nie­kedy za­bú­dame i na také veci, ako je krása a naše zvyky ohľa­dom na­šej pleti. Preto sme spí­sali veci, ktoré ti v no­vom roku do­dajú se­ba­ve­do­mie. Vnú­torná krása je sa­moz­rejme pod­statná, no ne­mu­síme preto za­bú­dať aj na tú von­kaj­šiu :).

Do­praj si masku každý týž­deň. Sa­moz­rejme, mys­lím tu ple­ťovú. Ple­ťové masky ti po­môžu s kruhmi pod očami a s vý­ži­vou tvo­jej pleti. Je len na tebe, či si za­ob­sta­ráš masky na upo­ko­je­nie či vy­ži­ve­nie pleti, je to skvelý re­lax nie­len pre tvoju tvár, ale aj pre teba.

Ne­buď ako stra­šiak. Ak pra­cu­ješ z domu, asi máš ob­čas prob­lém s prok­ras­ti­no­va­ním. To sa však dá vy­rie­šiť sú­stre­de­ním, no aj skve­lým out­fi­tom. Ne­mys­lím tým však to, aby si bola na­ho­dená ako na párty, no je dobré, ak sa dáš tro­chu „do­kopy“ a bu­deš se­dieť v po­hodl­nom ob­le­čení, ktoré ti však dodá se­ba­ve­do­mie a akýsi po­cit ľud­skosti aj v do­má­com pro­stredí.

Pekná spodná bie­li­zeň. Možno si po­vieš, že je jedno, akú spodnú bie­li­zeň no­síš, no ver mi, že ak zain­ves­tu­ješ do kva­lit­nej a pek­nej spod­nej bie­lizne, bu­deš sa cí­tiť dobre i vo vy­ťa­ha­nom svetri. Spodná bie­li­zeň ťa nie­len chráni, no do­dáva ti aj se­ba­ve­do­mie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zájdi za od­bor­ní­kom. Ak chceš zmenu vla­sov, obo­čia alebo cel­ko­vej vi­záže, choď za od­bor­ní­kom a zain­ves­tuj do seba. Si so se­bou celý ži­vot, tak je dobré, aby si sa cí­tila se­ba­ve­domo a dobre vo svo­jej koži.

Cíť sa dobre vo svo­jom tele. Skús jógu, pi­la­tes, beh alebo po­silku. Nájdi si šport alebo ak­ti­vitu, ktorá ťa bude na­pĺňať a vďaka tomu sa bu­deš dobre cí­tiť a zvýši sa ti se­ba­ve­do­mie.

Ach, tie nechty. Nechty sú vi­zit­kou ženy. Ak ich máš ohrý­zané alebo s olú­pa­ným la­kom, ne­vy­zerá to moc re­pre­zen­ta­tívne. Daj si zá­le­žať, aby tvoje nechty vy­ze­rali dobre a hlavne zdravo. Ne­mu­síš ich mať umelé alebo prí­liš dlhé, naj­lep­šia je jed­no­du­chosť.

Komentáre