Tvo­jou pr­vou voľ­bou pri vy­be­raní si čo na seba sú zväčša džínsy, sú to­tiž sú­čas­ťou kaž­dého tvojho out­fitu. Ne­mám pravdu? Ur­čite áno, džínsy vždy boli a budú v móde a to v akom­koľ­vek strihu či farbe ale ne­za­mys­lela si sa nie­kedy nad tým, že by si do­pl­nila svoj šat­ník a na­miesto džín­sov si kú­pila no­ha­vice? Po­nú­kam ti pár ty­pov no­ha­víc, s kto­rými do­pl­níš svoj šat­ník o na­ozaj zau­jí­mavé kúsky. 

1. Biela je dobrá
Zvo­nové no­ha­vice v bie­lej farbe sa ho­dia väč­ši­nou len vy­so­kým a štíh­lym ba­bám a mo­del­kám. Ale, ni­kto ešte ne­po­ve­dal, že v nich ne­vy­nik­neš aj ty. Stačí len tro­chu od­vahy a v men­šom množ­stve tro­chu fan­tá­zie a na uli­ciach bu­deš vy­tŕčať z radu.

zdroj: www2.hm.com

2. Ká­ro­vané no­ha­vice
Čaro týchto no­ha­víc si za­mi­lu­ješ na prvý po­hľad. Tento typ no­ha­víc je veľmi pô­so­bivý a trendy. S jed­no­du­chým to­pom bu­deš vy­ze­rať do­ko­nalo.

zdroj: www2.hm.com

3. Za­ma­tové no­ha­vice
Za­ma­tové no­ha­vice si mô­žeš do­vo­liť v akej­koľ­vek farbe, tie budú krásne či sú čierne, ze­lené alebo čierne. Veľmi pekne vy­niknú ak k nim zvo­líš sako v rov­na­kej farbe.

zdroj: www.zara.com

4. Street style
Po­u­ličná móda alebo móda z ulice je na mód­nej scéne už ne­jaký ten čas. A oča­ru­júca nie je len kla­sická street style móda ale aj ele­gantná. Trendy sú najmä sivé od­tiene no­ha­víc s koc­ko­va­ným vzo­rom.
zdroj: www.zara.com

5. Pá­si­kavé no­ha­vice
Pá­si­kavé no­ha­vice sú na mód­nej scéne tiež ne­jaký ten pia­tok. Tieto no­ha­vice majú veľkú ob­ľubu nie len v ob­cho­doch ale aj v skri­niach. Dajú sa to­tiž zla­diť na­ozaj k čo­mu­koľ­vek a vieš z nich vy­s­kla­dať ele­gantný ale aj tro­chu od­via­za­nejší out­fit.
zdroj: www.zara.com

Komentáre