Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Spo­mí­nal som, že v so­botu idem na slu­žobnú párty a do­padla presne tak, ako som si vy­sní­val v pred­sta­vách. Bolo tam 5 ko­le­gýň, ktoré šu­kám na strie­dačku, no včera som si vy­bral len jednu a tú naj­lep­šiu. Jej meno tu spo­mí­nať ne­mu­sím. Ak máš dobre na­čí­tané moje články, ur­čite vieš, ako sa volá dievča z mo­jej firmy, ktoré fajčí tak hl­boko, až mám strach, že sa za­dusí, no aj tak pri tom vy­zerá pri­ro­dzene.

Tak presne s ňou som strá­vil so­bot­ňajší ve­čer, osa­mote na stre­che bu­dovy, kde sa ko­nala fi­remná párty. Za­čia­tok párty vy­ze­ral na­sle­dovne. Pri­bližne 35 ľudí sa stretlo v lo­ka­lite Nové mesto, kde si zvyk­neme pre­na­jí­mať pries­tor na naše opi­jáše. Je tam pries­tor na gri­lo­va­nie, bu­dova, kde je te­lo­cvičňa, ba­zén a te­raz už aj pri­vátny sex pries­tor na stre­che.

Po čase ma pre­stalo ba­viť piť a po­ze­rať sa na opité tváre ko­le­gov, tak som vzal deku a krásnu ta­len­to­vanú ko­le­gyňu na stre­chu. Za­dných reb­rí­kom sme sa ocitli na vr­chu, roz­lo­žil som deku, ot­vo­ril poc­tivo ukrad­nutú fľašu vodky a sú­kromná párty sa mohla za­čať. Te­le­fón som ne­chal na ti­chom re­žime. Bolo viac ako jasné, že ma budú hľa­dať.

Night @ro­ma­nianb­log­ger

A post sha­red by Classy Facts🖋 (@clas­sy­facts) on

S tou krás­kou je vždy zá­bavný ve­čer, ne­mu­sím sa hrať na machra, aby som ju do­stal. Vzru­šujú ju moje články, vie s kým spím, pod­po­ruje ma a vždy ten sex stojí zato. Rád si veci plá­nu­jem do­predu. Po ceste na párty som si v aute pred­sta­vo­val, ako na mne sedí, ako sa ne­sku­točne dlho boz­ká­vame, lebo to zbož­ňu­jem. Každú časť ve­čera som si pris­pô­so­bil tak, aby všetky tie moje pred­stavy boli na­pl­nené. No a te­raz se­díme na stre­che, ja v tu­rec­kom sede, ona mi sedí na no­hách a ve­nuje mi dlhé bozky bez pre­stávky, za­tiaľ čo ja ju pevne dr­žím za za­dok.

Len se­díme a ob­čas za­bú­dame dý­chať od vzru­še­nia. Usa­dila svoje ruky do mo­jich vla­sov, jemne ma hladká a ja­zy­kom robí presne to, čo oča­ká­vam. Po­tr­pím si na boz­ká­va­nie. Ne­mám rád nudné, po­malé bozky bez ja­zyka, bez vášne, bez hry­ze­nia.

Mu­sím sa pri­znať, že sex som ne­plá­no­val. Predsa len mám rád po­hod­lie. Preto sme sa vzá­jomne do­hodli, že sex ne­cháme na ino­kedy a dnes strá­vime boz­ká­vací ve­čer pod hviez­dami.

Sedí na mne tak sexy, v pes­tro­fa­reb­ných krát­kych ša­tách, s vy­bie­le­nými zu­bami od Den­tal Brot­hers, blond vlasy vzop­nuté v dl­hom cope, aby ne­pa­dali do tváre nám obom a keď na se­kundu pre­sta­nem s boz­ká­va­ním, hneď mi znovu ťahá hlavu k sebe. Máme zo­pár pre­stá­vok na drink pauzu a znovu po­kra­ču­jeme. Jemne, ru­kami jej vchá­dzam pod šaty a cí­tim aj cez no­ha­vičky, že je mokrá. Ne­viem sa ovlád­nuť a tra­sú­cim sa vzdy­chom jej naz­na­ču­jem, akú veľkú má nado mnou moc. 

Night

A post sha­red by Classy Facts🖋 (@clas­sy­facts) on

Za­žil som ve­čer bez sexu, no bol som na­dr­žaný viac, ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. Keď na mne sedí krásna žena a do ucha mi šepká, že sa skvelo boz­ká­vam, keď je ne­ná­sytná mo­jich boz­kov a je­diné čo chce, je, aby som ne­pres­tal a vi­dím tú ra­dosť v jej očiach, že ten ve­čer som ve­no­val len jej, tak tomu ho­vo­rím ži­votné ma­lič­kosti. To sú tie veci, ktoré ti spes­tria ob­čas ste­re­otypný sex a pri­nú­tia ťa ča­kať na ve­čer, kedy sa to zo­pa­kuje.

Ma­líč­ko­vou prí­sa­hou sme sa do­hodli, že sa takto stret­neme raz do me­siaca na akom­koľ­vek mieste a vzá­jomne si zvý­šime ob­sah en­dor­fí­nov v krvi. Takže ak sa te­šíš na ďal­šie po­kra­čo­va­nie boz­ká­va­cieho vzťahu, sle­duj moje články na ins­ta­grame a spes­tri si možno nudný ve­čer.

 

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre