Ak si nie­kedy v ob­chode za­blú­dil do od­de­le­nia s nad­mer­nou veľ­kos­ťou ur­čite si spo­zo­ro­val, že toto ob­le­če­nie ne­patrí práve k mód­nym kús­kom a často ide len o ne­vkusné no­ha­vice a voľné tričká. Nike sa roz­ho­dol s týmto skon­co­vať a pri­šiel s nád­her­nou ko­lek­ciou pek­ného, vkus­ného a hlavne po­hodl­ného špor­to­vého ob­le­če­nia, ktoré aj že­nám s pár ki­lami na­vyše dodá se­ba­ve­do­mie.

Každá žena sa cíti se­ba­ve­do­mej­šie v krás­nom ob­le­čení a ne­zá­leží na tom, koľko váži. No nejde len o ob­le­če­nie na bežné no­se­nie, ale aj o to špor­tové, ktoré je, úp­rimne po­ve­dané, vo väč­ších veľ­kos­tiach po­merne ťažko zo­hna­teľné, a keď už áno, tak roz­hodne nejde o kúsky, v kto­rých by ste sa cí­tili kom­for­tne. Ak má ne­jaké ob­le­če­nie do­dať že­nám se­ba­ve­do­mie alebo im­pulz k zdra­vému ži­vot­nému štýlu a cvi­če­niu, bude to ur­čite táto ko­lek­cia, ktorá vznikla na po­žia­davku sa­mot­ných zá­kaz­ní­kov. Dú­fajú, že aj os­tatné spo­loč­nosti si zo­berú prí­klad a pri­nesú na trh vlastné plus-size ko­lek­cie.

nikea

@ni­ke­wo­men

Ko­lek­cia je do­stupná on­line až do veľ­kosti 3XL.

nikeb

@ni­ke­wo­men

nikef

@ni­ke­wo­men

niked

@ni­ke­wo­men

nikee

@ni­ke­wo­men

nike7

Da­nielle Va­nier

Nike uznáva to, že ženy sú sil­nej­šie, smel­šie a ot­vo­re­nej­šie než ke­dy­koľ­vek pred­tým.“

nikec

@ni­ke­wo­men

Na­priek tomu, že in­ter­net pri­nie­sol aj ne­ga­tívne a iro­nické re­ak­cie na túto ko­lek­ciu, každý má právo cí­tiť sa dobre či už vo svo­jom tele, alebo v tom, čo nosí. Veď žena ne­musí mať veľ­kosť XS na to, aby bola se­ba­ve­domá a sexy.

4 dlhybanner

Komentáre