Do­ko­nalá dcéra, do­ko­nalá ses­tra, do­ko­nalá fra­jerka. No pre teba? Nič z toho. Nech­cem byť do­ko­na­lou oso­bou v tvo­jom per­fektne na­plá­no­va­nom ži­vote. Chcem byť šťastná, pre­tože to tak cí­tim, nie preto, že mu­sím. Každá z nás si pre­šla tou ubí­ja­jú­cou sna­hou do­siah­nuť do­ko­na­losť vo vzťahu. Sna­žili sme sa ne­vy­vo­lá­vať hádky, pri­ky­vo­vať a sprá­vať sa slušne, ale to nie sme my. Sme bláz­nivé, za­mi­lo­vané, ne­spú­tané a ne­do­ko­nalé.

Mô­žeme sa sna­žiť ako­koľ­vek chceme, po­kiaľ sa ne­sna­žíme do­siah­nuť vlastné šťas­tie, ne­do­ká­žeme uro­biť šťast­ným žiad­neho chlapa. Pre­šli sme si vzťahmi, ktoré nám zlo­mili srdce na ti­sícky ku­sov. Pre­pla­kali sme noci pre mu­žov, ktorí si ne­za­slú­žili našu je­dinú slzu.

View this post on Ins­ta­gram

Be­auty of the day @le­xi­wood

A post sha­red by Fas­hi­on­Box (@the.fas­hi­on­box) on

Kým sme však na to ne­prišli samé, ne­malo to vý­znam. Muž si ťa za­čne vá­žiť, až keď si za­čneš vá­žiť samú seba. Ne­bude ti ho­vo­riť, čo máš ro­biť, ako sa sprá­vať, ako sa usmie­vať, to nie je láska.

Láska je be­z­hra­ničný cit, ktorý si ne­kla­die žiadne pod­mienky. Láska s vý­hra­dami nie je láska, je to len po­kus o pre­bu­de­nie citu. Ak vás muž sku­točne mi­luje, bude vás mi­lo­vať aj ne­do­ko­nalú, s va­šimi kom­ple­xami, ne­do­ko­na­los­ťami, va­šou bláz­ni­vou ro­di­nou a so všet­kým, čo k tomu patrí.

View this post on Ins­ta­gram

@glo­bal­ma­nin­flu­ence

A post sha­red by Glo­bal Man In­flu­ence (@glo­bal­ma­nin­flu­ence) on

Ak sa vás chlap bude sna­žiť akým­koľ­vek spô­so­bom pre­sved­čiť, že preňho nie ste dosť dobrá, uve­domte si, že chlap, ktorý po­vie ta­kúto vetu nie je dosť dobrý pre vás.

Ne­mu­síte sa sna­žiť ohro­miť jeho ro­dinu a pre­zen­to­vať sa ako naj­lep­šia fra­jerka pred jeho ka­ma­rátmi. Buď len sama se­bou. Usmie­vaj sa kedy chceš, nos to, čo chceš a buď tou oso­bou, kto­rou chceš byť. V tomto ne­ber žiadny ohľad na par­tnera.

Komentáre