Ča­sto­krát chceme mať svoj ži­vot pod kon­tro­lou a byť šťastné. Nejde to vždy. Do ži­vota pri­chá­dzajú rôzne ná­strahy, ktoré nás pre­ve­ria, aké sme silné a ča­sto­krát i ako sú silné naše vzťahy.

Ak pre­mýš­ľaš, kedy je čas na zmenu, ver, že ak o tom vô­bec pre­mýš­ľaš, chceš to!

Ak Ti strach bráni po­sú­vať sa do­predu, si často ne­ga­tívna, nie si vô­bec sú­stre­dená a ne­vy­chut­ná­vaš si prí­tomné oka­mihy, nie­kde je chyba. Ča­sto­krát chceme všetky za­čať od znovu, či už po roz­chode, kríze či zly­haní. To je v po­riadku!

zdroj: thought­ca­ta­log.com thought­ca­ta­log.com

Dnešný svet núti ľudí, aby sa pris­pô­so­bo­vali a do­konca ne­boli ani sami se­bou. To je bl­bosť. Máš ná­rok byť šťastná, mať ná­rok ro­biť to, čo ťa baví. Máš ná­rok byť ob­klo­pená dob­rými ľudmi. Máš ná­rok ne­cí­tiť sa znu­dene a po­ci­ťo­vať dep­re­sie. Neb­ráň sa zmene. Píš si sama knihu svojho ži­vota, buď hlav­nou hr­din­kou, ktorú by si ob­di­vo­vala a vá­žila si ju. Ni­kdy nie je ne­skoro zme­niť svoj ži­vot k lep­šiemu. Stačí sa po­sú­vať ma­lými krô­čikmi. Ak zis­tíš, kde je prob­lém, chyť sa šance, vy­uži to.

Si mladá a krásna! Ces­tuj a spoz­ná­vaj. Nájdi samú seba. Mi­luj seba samú, roz­maz­ná­vaj sa, jedz vý­borné jedlá a uží­vaj si nád­herný po­cit vo vlast­nom tele, ktoré tak mi­lu­ješ. Neži ži­vot iných, ne­ne­chaj sa ria­diť. Zmeň svoj vzťah k ži­votu. Buď so ži­vo­tom naj­lep­šia ka­ma­rátka. Ne­stoj na jed­nom mieste a ne­ča­kaj na zá­zraky. Tie ne­prídu. Ty si hodná zmeny i ži­tia, ak sa ti ne­páči niečo v tvo­jom ži­vote, tak to jed­no­du­cho zmeň!

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

zdroj: tum­blr.com tum­blr.com

Viac tan­cuj, smej sa, cho­die­vaj na ho­diny va­re­nia, ob­klo­puj sa dob­rými pria­teľmi a ro­di­nou a od­stráň všet­kých zlých ne­praj­ní­kov z tvojho ži­vota. Možno ob­čas to bude ťažké, vý­j­deš ča­sto­krát i zo svo­jej kom­fort­nej zóny, no ešte hor­šie je tr­pieť, ako bo­jo­vať. Je­dine ty máš svoj ži­vot pevne v ru­kách. A ni­kdy nie je ne­skoro, zme­niť ho.

Komentáre