Ni­kdy nie je ne­skoro za­čať od­znova. Je na čase, aby si bola šťastná. Dosť bolo smut­ných kon­cov, skús sa sú­stre­diť na nové za­čiatky. Hnev, smú­tok a pre­hnané ana­ly­zo­va­nie ti už za to ne­stoja. Ne­chaj veci ply­núť a dô­ve­ruj ži­votu. 

Ak chceš od­ísť, odíď. Je čas byť šťastná, je čas mys­lieť ko­nečne aj na seba. Si mladá, no čas ide pri­rýchlo a ty to ne­stí­haš re­gis­tro­vať. Ne­zá­leží na tom, či je to vzťah, ži­votný štýl alebo práca. Ak ťa to ne­robí šťast­nou, odíď od toho.

„Naj­lep­šie roky vášho ži­vota na­stanú vtedy, keď si uve­do­míte, že všetky prob­lémy sú len a len vaše. Pre­sta­nete ob­vi­ňo­vať svoju matku, eko­ló­giu či pre­zi­denta a uve­do­míte, že ste stroj­com svojho vlast­ného osudu.“ ~ Al­bert El­lis

zdroj: unsp­lash.com

Takže si ran­dila s ne­správ­nou oso­bou a ži­vot ti ušet­ril tvrdú lek­ciu. Vy­brala si si ne­správny obor a mu­sela si za­čať od­znova. Dô­ve­ro­vala si pria­te­ľovi, ktorý ťa za chrb­tom oho­vá­ral. Je to na­prd, no zá­ro­veň ti ho­vo­rím: vy­rieši sa to.

Učíš sa, pla­češ, ra­du­ješ sa, smú­tiš, spoz­ná­vaš, strá­caš. O tom je ži­vot a to je úplne v po­riadku. Pre­tože každý ko­niec je no­vým za­čiat­kom. A ty mô­žeš za­čať ke­dy­koľ­vek od­znova. 

Nové za­čiatky sú dô­le­ži­tou sú­čas­ťou tvojho ži­vota, ktoré si navždy za­pa­mä­táš a navždy ťa zme­nia. Nie vždy budú ľahké, no budú stáť za to a ni­kdy na ne ne­za­bud­neš. Sta­neš sa no­vým člo­ve­kom a bu­deš na seba pyšná. Ni­kdy nie je ne­skoro za­čať od­znova.

Každý ko­niec je nový za­čia­tok. Poď. Ne­strá­caj ná­dej a bo­juj za to, čo chceš. Ak bu­deš stáť ne­us­tále na jed­nom mieste, veľa mož­ností a prí­le­ži­tostí ti ute­čie. Krá­čaj so vzpria­me­nou hla­vou a po­zo­ruj svet okolo seba. Zis­tíš, že tvoj ži­vot bude šťast­nejší, no zá­visí to iba od teba.

Za­čni te­raz. Za­čni, kde si. Za­čni so stra­chom. Za­čni s bo­les­ťou. Za­čni s chve­jú­cimi sa ru­kami. Za­čni s tra­sú­cim sa hla­som, ale za­čni. Za­čni a ne­pres­tá­vaj. Za­čni tam, kde si, s tým, čo máš. Skrátka… za­čni.

Komentáre