Ni­kdy nie je dobrý ná­pad ve­riť nie­komu, kto ti dal dô­vod, aby si mu už viac ne­ve­rila. Ni­kdy nie je dobrý ná­pad chcieť, aby boli sú­čas­ťou nášho ži­vota, Aj na­priek tomu, že tú­žiš po tom aby sa zme­nil. Pre­tože on sa ni­kdy ne­zmení. Ni­kdy nie je dobrý ná­pad opäť dať do rúk tvoje srdce nie­komu, kto ho roz­pu­čil a od­ho­dil, akoby bolo sme­tie.

Ni­kdy nie je dobrý ná­pad ve­riť nie­komu, kto ti v mi­nu­losti mi­lión krát kla­mal. Ni­kdy nie je dobrý ná­pad ve­riť jeho slo­vám a ne­sle­do­vať jeho činy. Ni­kdy mu ne­dá­vaj právo opäť ťa ovlá­dať. Ne­môže jed­no­du­cho opäť vkro­čiť do tvojho ži­vota a byť na­ďa­lej ne­čest­ným či znovu vy­uží­vať tvoje dobré srdce.

Ni­kdy nie je dobrý ná­pad lip­núť na nie­kom, kto má ten­den­ciu ti ne­us­tále kla­mať, aj keď vie, že práve vtedy ho naj­viac po­tre­bu­ješ. Aj na­priek tomu ti však ve­dome spô­so­buje čo­raz väč­šiu a väč­šiu bo­lesť. Ni­kdy nie je dobrý ná­pad po­žia­dať ta­ké­hoto člo­veka o pod­poru, pre­tože vieš, že bude do­časná. Ako­náhle sa to­tiž za­čneš cí­tiť lep­šie, pre­stane sa o teba zau­jí­mať a vráti sa k svojmu sta­rému ži­votu. Jed­no­du­cho si preňho a vždy bu­deš na dru­hom mieste.

zdroj: unsp­lash.com

Ni­kdy nie je dobrý ná­pad pre­tr­hnúť kon­takty s inými ľuďmi kvôli nie­komu ta­ké­muto. Ľudí, ktorí ťa budú mi­lo­vať spô­so­bom, aký si za­slú­žiš. Ľudí, ktorí ti po­skytnú presne to, po čom tú­žiš. Ľudí, ktorí chcú o tvoje srdce na­ozaj za­bo­jo­vať. Ni­kdy nie je dob­rým ná­pa­dom zlo­miť nie­komu dru­hému srdce len kvôli osobe, ktorá zlo­mila srdce tebe. Na­miesto toho si hľa­daj nie­koho, kto do­káže tvoje srdce vy­lie­čiť a za­hr­núť ho ne­hy­nú­cou lás­kou. 

Ni­kdy nie je dobrý ná­pad ve­riť, že osoba, ktorá ti zlo­mila srdce, ho zá­ro­veň do­káže aj na­pra­viť. Ob­čas je to­tiž bo­lesť prí­liš hl­boká, nedá sa na ňu za­bud­núť, tie zra­ňu­júce slová po­ču­ješ ne­us­tále, bo­lesť sa v srdci stále na­chá­dza, aj na­priek tomu, že si mu od­pus­tila. Jed­no­du­cho ne­máš dosť síl na ná­pravu škôd, ktoré táto osoba spô­so­bila. Ne­do­ká­žeš svoje srdce vy­lie­čiť.

Ni­kdy nie je dobrý ná­pad vrá­tiť sa k osobe, ktorá ti zlo­mila srdce, pre­tože ur­čite ti ho opäť zlomí. Po­vie ti síce všetko, čo tú­žiš od neho po­čuť, no urobí presný opak. 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre