Možno si nie­koho no­vého už veľmi dlho ne­spoz­nala a chýba ti to. Chceš znovu po­cí­tiť, aké to je vzá­jomne sa s nie­kým spoz­ná­vať. Chceš hl­tať každé a jedno slovo, ktoré mu vy­jde z úst a chceš si pred­sta­vo­vať si­tu­ácie, ktoré ti s ra­dos­ťou roz­práva a ty ich so vzru­še­ním po­čú­vaš. Možno máš po­cit, že ten starý ste­re­otypný ži­vot ťa ne­baví a chceš to zme­niť. Za­pl­niť tú prázdnu časť v tebe.

Ale, drahá moja, kvôli tomu, že sa cí­tiš sama, ne­mu­síš ro­biť unáh­lené roz­hod­nu­tie. Naj­skôr si mu­síš uve­do­miť jednu vec. Mu­síš ve­dieť, či chceš byť čias­točne šťastná, či chceš byť za­ba­vená na iba možno pár me­sia­cov, alebo práve na­opak, či hľa­dáš trvalé šťas­tie. Pre­tože v tom je roz­diel.

Mu­síš ro­zo­znať, kedy ide iba o po­bláz­ne­nie a kedy je to sku­točné. Viem, je to ťažké. Veľmi ťažké. Väč­ši­nou si to uve­do­mu­jeme až po čase, kedy je pri­ne­skoro. Ale skús sa vy­brať na pre­chádzku. Všetky prob­lémy ne­chaj doma, vy­pni svoj mo­bil, aby ťa ne­ru­šil a za­po­čú­vaj sa do prí­rody, ktorá je okolo teba. Sú­streď sa iba na jednu vec. Či ho sku­točne ľú­biš, alebo si to len mys­líš. Po­chy­bu­ješ? Zja­vujú sa ti v hlave otázky typu. „Čo ak…?“ alebo „Keby…?“ Tak si práve na­šla svoju od­po­veď. Rad­šej nie.

Ľu­dia však ro­bia chyby, na kto­rých sa učia. Nie­kto sa po­učí hneď, no nie­kto môže to isté spra­viť viac­krát a stále si to ne­bude uve­do­mo­vať. Preto ak by si to predsa len skú­sila, lebo ťa svo­jím spô­so­bom oča­ril a pre­sko­čila me­dzi vami is­kra, pa­mä­taj, že nie vždy to môže skon­čiť tak, akoby si ty chcela. Bo­žie cesty sú ne­vys­py­ta­teľné, ni­kdy ne­vieš, ako to do­padne. Máš po­cit, že si ho ko­nečne na­šla. Toho pra­vého princa na bie­lom koni, s kto­rým to na konci všetko dobre do­padne. Ale ne­stane sa tak a pre­sta­nete sa stre­tá­vať. Si smutná ešte viac ako pred­tým a ob­vi­ňu­ješ sa za to, že si ne­poč­kala na nie­koho lep­šieho. Moja ka­ma­rátka mi raz po­ve­dala jednu vec, z kto­rej som si zo­brala veľa. „Ni­kdy ne­choď do vzťahu s tým, že sa to raz skončí a že to nemá bu­dúc­nosť.“ Skús sa nad tým za­mys­lieť aj ty.

Nie­kedy je na­ozaj lep­šie po­čkať, ako do nie­čoho bez­hlavo sko­čiť a po­ra­niť sa. Nie na­darmo sa ho­vorí: „Tr­pez­li­vosť ruže pri­náša.“ Preto si uží­vaj, smej sa, krič, tan­cuj, po­má­haj os­tat­ným aj bez chlapa po svo­jom boku.

On raz príde a bude to úžasné.

 

Komentáre