Všetci v tebe vi­dia len to zlé. Vi­dia len to, čo po­čuli alebo to, čo si do­mys­leli. Nech­ceš, aby toho ve­deli viac. Možno sa bo­jíš uká­zať svoju cit­livú stránku. Nech­ceš ju uka­zo­vať na­vo­nok. Chceš byť stále ten bez­citný člo­vek, kto­rého nič ne­trápi. Ver mi, že toto ti k lep­šiemu ži­votu ne­po­môže. Toto je pre teba, pre­tože ve­rím, že sa do­ká­žeš zme­niť.Ne­poz­nala som ťa dlho, no to čo som o tebe ve­dela mi ne­sta­čilo. Nech­cela som ve­riť tomu, že nie­kto môže byť taký bez­citný a po­vr­chný. Nech­cela som ve­riť tomu, že nie­kto si môže vší­mať len sám seba a jeho ego mu do­káže rásť až k Bohu. Tvo­jím hlav­ným cie­ľom bolo, byť stre­do­bo­dom po­zor­nosti a to za akých­koľ­vek okol­ností. Bolo to tak vždy? Vždy si bol ten, ktorý kla­mal len aby z toho vy­šiel naj­lep­šie? Vždy si ro­bil všetko len preto, aby si vy­ni­kol? Bol si na­ozaj taký len preto, aby si ťa všetci všimli? Ne­ve­rila som, no bolo to tak.unsplash.comChcem, aby si ve­del, že všetko zlé čo sa ti stalo a do­viedlo ťa k tomu byť ta­kým, ne­bola to tvoja chyba. Všetko to boli len okol­nosti tohto sveta. Mnoho z nás sa na­vo­nok tvári ako bez­citný, no po­ve­dzme si pravdu, že je to len na­vo­nok.  Je pravda, že si to všetko mo­hol uro­biť inak. Roz­hod­nu­tia mi­nu­losti už ne­zme­níš, no bu­dúc­nosť je ti ot­vo­rená kaž­dým no­vým dňom. Viem, že to ne­máš ľahké. V dneš­nom svete je veľa klam­stiev a fa­loš­ných ľudí.

Nech­cem, aby si pat­rila me­dzi nich aj ty. Bu­deš dob­rým člo­ve­kom, len mu­síš chcieť. Po­vr­ch­nosť sa v tomto svete ne­vyp­láca a všetko sa ti vráti. Klam­stvá ti ne­budú pre­chá­dzať do smrti, dobre vieš, že raz sa na to všetko príde a ver, že už ti ni­kto ni­kdy nič ne­bude ve­riť. Máš šancu sa zme­niť ak o tom as­poň pop­re­mýš­ľaš. Skús za­čať po­maly. Skús byť lepší a me­nej kla­mať. Za­čni od seba. Ve­rím, že bu­deš lepší, pre­tože viem od­had­núť ľudí.

Ľu­dia sa me­nia, ja tomu ve­rím. Ver tomu aj ty a preto za­čni od seba.

Komentáre