Máš pred se­bou dô­le­žitý krok, na ktorý si dlho ča­kala, no vá­haš, či to do­ká­žeš? Zá­ro­veň ťa od toho všetci na­okolo od­ho­vá­rajú tvr­de­niami, že je to prí­liš stre­lené, ne­máš na to výšku, váhu, schop­nosti…? Alebo ti najb­ližší ra­dia, že to máš rad­šej ne­chať tak, lebo to aj tak ne­vyjde?

Okej, v pr­vom rade, koho zau­jí­majú ta­kéto reči? Presne, len tých, ktorí z ne­ja­kých ne­zná­mych prí­čin stra­tili pla­meň v očiach, v srdci a kto­vie kde ešte. Vieš, všetko, čo za niečo stojí, pri­náša ne­jaké ri­ziko, drinu a pády. Ni­komu preto ne­do­voľ, aby spo­chyb­ňo­val to, po čom tú­žiš, na čom pra­cu­ješ a ktorý smer si vy­be­rieš. Pa­mä­taj si, že svoj cieľ máš v hlave len ty. Ni­kto iný ho ne­vidí.

Ty vieš, aký máš v sebe po­ten­ciál. Vieš, čoho všet­kého si schopná, ale ver mi, ve­dieť ne­stačí. Choď za tým! Svet ťa možno ne­bude chá­pať. A vieš čo? Kašli na to. Veď ani ne­musí. Lebo raz, keď sa tvoja ví­zia stane re­a­li­tou, slová a ob­div os­tat­ných ľudí ne­budú pod­statné. Zis­tíš, že sa cí­tiš per­fektne, lebo si oslo­bo­dila to, čo bolo celý čas v tebe.

Ne­chať to za­pad­núť pra­chom len kvôli stra­chu, čo si o tom po­mys­lia os­tatní, je smutné, ver mi.

unsp­lash.com

Naj­viac ťa to štve asi vtedy, keď ťa ne­do­kážu po­cho­piť tvoji najb­ližší. Sna­žia sa ti ra­diť, čo je pre teba naj­lep­šie, ne­uve­do­mu­júc si, že vlastne všetko zhor­šujú. Každý by mal ísť predsa svo­jou ces­tou, no stále je tu niečo, čo ťa drží. Možno je to práca, možno škola, nie prí­liš dobré okol­nosti, no ver mi. Ako­náhle spra­víš prvý krok, za­čnú sa diať zá­zraky. Ne­bu­deš vi­dieť cestu, no po­stupne sa ti budú ot­vá­rať ďal­šie a ďal­šie dvere, až kým sa ne­dos­ta­neš tam, kam chceš. Len tomu mu­síš hl­boko a ne­ob­lomne ve­riť.

Slová ľudí nie sú dô­le­žité. Budú ti ho­vo­riť, že to ne­do­ká­žeš, lebo oni to vzdali. Budú ti vra­vieť, že ťa tá mo­ti­vá­cia za­raz prejde, lebo tú svoju po­slali kade ľah­šie. Budú sa ti vy­smie­vať, od­ho­vá­rať ťa, sle­do­vať každý tvoj krok, no ty si za­pa­mä­taj, že to ro­bia len preto, že ne­majú nič lep­šie na práci. Vzdali sa svojho ži­vota, preto te­raz majú čas kri­ti­zo­vať ten tvoj. Ne­vší­maj si to a všetko bude tak, ako má byť. Ži si svoj ži­vot a rob všetko pre to, aby si bola šťastná.

Ur­čite si už za­žila ten po­cit zú­fals­tva, keď si sa to­čila v za­ča­ro­va­nom kruhu a pre­šľa­po­vala na mieste ča­ka­júc na niečo, čo ne­príde. A po­tom si po­cho­pila, že ono to vážne ne­príde. Mu­síš si po to ísť. A po­cit, ktorý sa do teba vlial v mo­mente, keď si sa vy­dala na svoju cestu, bol ne­opí­sa­teľný, že? Za­dos­ťu­či­ne­nie, šťas­tie, po­cit, že ko­nečne ro­bíš to, pre čo si tu. Tak načo si vší­mať ľudí, ktorí ta­kýto úžasný stav ne­poz­najú?

unsp­lash.com

Uve­do­mila si si už nie­kedy, že člo­vek, ktorý má po­trebu rie­šiť teba, nie je psy­chicky v po­riadku? Ten, kto je vy­rov­naný sám so se­bou, pra­cuje na sebe a na svo­jom ži­vote, ťa ni­kdy ne­bude mať po­trebu po­ní­žiť, zdep­tať alebo de­mo­ti­vo­vať. Práve na­opak, vie po­cho­piť tvoju si­tu­áciu, preto ťa pod­porí, po­drží a po­radí ti. Je už len na tebe, v akom okruhu ľudí chceš byť. Vždy si mô­žeš vy­brať.

Ostaň verná sama sebe. Po­čú­vaj svoj vnú­torný hlas. Reči, že na to ne­máš, ti ne­ub­lí­žia do­vtedy, kým im sama ne­uve­ríš. Preto sa len usmej, zvr­tni sa na päte a ne­praj­ní­kom po­vedz: „Vážne? Tak sle­dujte!“

Komentáre