Meno Ki­y­o­saki je tak­mer všade na svete dobre známe, a preto si o ňom ur­čite po­čula aj ty. Tento úspešný au­tor kníh, reč­ník a dalo by sa po­ve­dať, že aj mys­li­teľ, je ot­com jed­nej z naj­zná­mej­ších mo­ti­vač­ných kníh Bo­hatý otec, Chu­dobný otec. V nej to­tiž po­pi­suje roz­diel v zmýš­ľaní ľudí a zá­ro­veň aj to, ako ich to ovplyv­ňuje v na­sle­du­jú­com ži­vote.

flickr.com

Ako ur­čite správne tu­šíš v pop­redí jeho kníh vždy stoja pe­niaze, biz­nis a pod­ni­ka­nie. Ale ok­rem toho, že tento člo­vek vie, ako sú fi­nan­cie a mys­le­nie pre­po­jené, vie toho veľa aj o ži­vote sa­mot­nom. Preto ti te­raz pri­ná­šam nie­koľko z jeho vý­ro­kov, kto­rých by si sa mala dr­žať, keď chceš, aby bol aj tvoj ži­vot spo­kojný, po­zi­tívny a šťastný.

„Deti sa učia oveľa rých­lej­šie ako do­spelí, pre­tože sa ešte ne­nau­čili báť.“ 

 „Prob­lé­mom škôl je, že vám najprv dajú od­po­veď a po­tom otázku. O tom ale ži­vot nie je.“

„Je­diný roz­diel me­dzi bo­ha­tou a chu­dob­nou oso­bou je v tom, ako vy­uží­vajú svoj čas.“

„Je ľahké zo­stať rov­naký, av­šak nie je ľahké zme­niť sa. Väč­šina ľudí sa roz­hodla zo­stať rov­naká po celý ži­vot.“

„Fi­lo­zo­fia bo­ha­tých a chu­dob­ných je ta­káto. Bo­hatí in­ves­tujú svoje pe­niaze a minú to, čo im zo­stane. Chu­dobní minú svoje pe­niaze a in­ves­tujú to, čo im zo­stane.“

flickr.com

„Dobrý pros­pech v škole ni­komu ne­za­ru­čuje úspech v sku­toč­nom ži­vote.“

„Mys­le­nie je naj­ťaž­šia čin­nosť zo všet­kých. Preto sa mu ve­nuje tak málo ľudí.“

„Pra­cuj, aby si sa učil – nie pre pe­niaze.“

„Tvoja my­seľ je naj­sil­nejší ná­stroj, nad kto­rým máš nad­vládu.“

„Vašu bu­dúc­nosť tvorí to, čo ro­bíte dnes, nie to, čo bu­dete ro­biť zaj­tra.“

Komentáre