Tvoja le­ni­vosť a spá­nok sú tvo­jim ty­pic­kým zna­kom a je jedno, či je zima alebo leto. Toto sú ďal­šie veci, v kto­rých sa náj­deš, ak spíš viac, ako by bolo pri­ja­teľné.

Ak nie­koho od­miet­neš, že ne­máš čas ísť s ním von, zna­mená to, že skrátka ideš spať.

Ty a ráno? Naj­väčší ne­pria­te­lia.

Bu­dúc­nosť patrí tvo­jim snom. Tak ideš skrátka spať.

Ten po­cit, keď vonku prší a ty le­žíš v po­steli. Oh.

Nie­kedy aj tvoja káva po­tre­buje kávu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Mačka pre­spí 3/4 svojho ži­vota. Si mačka.

Šťas­tie zna­mená to, že si ne­mu­síš na­sta­vo­vať bu­dík na druhý deň.

Chceš ne­smr­teľ­nosť. V spaní.

Si veľmi dobrá v po­steli. Zo­stá­vaš v nej celý deň.

Že spať bu­deš v hrobe? Dobre, tak s tým treba za­čať už te­raz, nech si zvyk­neš.

Pre­mýš­ľaš nad tým, koľko ho­dín bu­deš presne spať.

Stačí, že len na chvíľu za­vrieš oči a v mo­mente spíš.

Komentáre