Už sa ko­nečne zmier s tým, že ne­mô­žeš vy­chá­dzať s kaž­dým člo­ve­kom, kto­rého v ži­vote stret­neš. Čím skôr to po­cho­píš, tým viac ener­gie si ušet­ríš. 

Každý je­den deň pri­chá­dzaš do kon­taktu s množ­stvom ľudí, sna­žíš sa byť milá a ús­tre­tová ku  všet­kým,  kto­rých v daný deň stret­neš. Keď ťa nie­kto z nich po­žiada o po­moc, tak sa sna­žíš vy­ho­vieť. Bez­pod­mie­nečne. Keď po­môcť ne­vieš, roz­hodne náj­deš spô­sob, ako sa k nej v prie­behu pár mi­nút do­pra­co­vať. Roz­dá­vaš ener­giu, dobrú ná­ladu a po­zi­tívne vib­rá­cie všade tam, kam vkro­číš.

foto: pi­xa­bay.com

No nie vždy sa však tvoje sprá­va­nie stretne s po­cho­pe­ním, nie vždy ti ľu­dia budú opä­to­vať  tvoj úsmev či po­zdrav, ne­sto­tož­nia sa s tvo­jimi ná­zormi a ne­príjmu tvoju po­moc. To je úplne v po­riadku, ne­mô­žeš sa predsa za­pá­čiť a vy­ho­vieť kaž­dému. Ak­cep­tuj to a ne­snaž sa to me­niť, ne­máš na to ab­so­lútne žiadny vplyv. Ak si sa o to ešte do­ne­dávna po­kú­šala, isto si spo­mí­naš, koľko ener­gie ti to vzalo a nič si tým ne­zme­nila. Stálo ti to za to?

Mys­lím, že za ten čas si už po­cho­pila, že nie je dô­le­žité, čo si o tebe mys­lia os­tatní, naj­pod­stat­nej­šie je to, čo si mys­líš TY. Vždy to tak bolo a nič sa na tom ne­zmení. 

foto: pi­xa­bay.com

Nie každý sa bude k tebe sprá­vať podľa tvo­jich pred­stáv. To, že je tvoje sprá­va­nie tak­mer ukáž­kové, ešte ne­zna­mená, že ho budú os­tatní au­to­ma­ticky a s ra­dos­ťou ko­pí­ro­vať. Po­čí­taj s tým. Po­kiaľ máš však mož­nosť, stre­tá­vaj sa s ľuďmi, ktorí zdie­ľajú rov­naké hod­noty ako ty. Radi ťa pod­po­ria a po­môžu vo chví­ľach, kedy to bu­deš naj­viac po­tre­bo­vať.

A ne­za­bú­daj, že si prie­me­rom pia­tich ľudí, s kto­rými trá­viš naj­viac času. Vy­be­raj si preto sta­rost­livo.

Komentáre