Bola som na rande, z kto­rého som sa vrá­tila celá ne­svoja. Po­znáte to, keď to ne­vy­páli tak ako oča­ká­vate, ale druhá strana si myslí presný opak? Pri­nie­sol kvety, ot­vá­ral mi dvere a na ve­čeru sme išli tam, kde som to mala rada.  Bol prí­jemný spo­loč­ník, usmie­val sa a veľa sa o mňa zau­jí­mal. Keď som chcela za­pla­tiť, ga­lan­tne od­mie­tol a celý účet za­pla­til on. Od­vie­zol ma do­mov a  chvíľu sme sa ešte roz­prá­vali. Opäť ot­vo­ril dvere, po­boz­kal ma na líce a ja som čo naj­skôr uhá­ňala do­mov s tým, že mám doma ešte niečo roz­ro­bené do práce. Kla­mala som. Pri­znám sa. Moja vina, moja vina, moja pre­veľká vina. Keď mi hneď na to na­pí­sal ako mu bolo dobre, ja som sa cí­tila ešte hor­šie.

romantic-relationship

“ foto: li­fe­hack.org „

Ako sa za­cho­vať v ta­kejto si­tu­ácií? Nech­cela som mu pí­sať hneď s ho­rú­cou hla­vou a ani nič zlé, av­šak som to cí­tila úplne inak ako on. Ako je to možné, že nie­kto sa nám páči hneď od za­čiatku a pri nie­kom vieme že tudy cesta ne­vede? Ke­dže bol len zná­mym, ne­bola som s ním v kaž­do­den­nom kon­takte, čo bolo v mo­jej si­tu­ácii len dobre. Od­pí­sala som mu  slušne, že ďa­ku­jem za ve­čeru a od­voz do­mov. Ráno ma ča­kala správa,  ako som sa vy­spala a ako sa mám. To ma po­cho­valo ešte viac. Je nie­kto, s kým ste boli na jed­nom je­di­nom rande schopný niečo ta­kéto na­pí­sať? Okej, dobre, tiež sa my baby sprá­vame po­dobne, keď sa na­mo­táme hneď od za­čiatku, no te­raz ma to však ešte viac od­rá­dzalo…

Ne­mi­lu­jeme len tak ho­ci­koho. Nie­kto sa nám páči viac, iný me­nej. Pri nie­kom cí­time po­hodu a prí­jemnú at­mo­sféru od za­čiatku, pri nie­kom ne­príde vô­bec. Vtedy, keď sa ne­mu­síš na nič hrať, usmie­vaš sa, máš mo­týle v bru­chu a nech­ceš ísť ani spať, lebo v tej spo­loč­nosti ti je lep­šie ako keď sní­vaš, až vtedy z toho niečo môže byť. Ne­núťme sa preto hneď do ďal­šej a ďal­šej šance pri nie­kom, s kým to ne­vyšlo na pr­vých stret­nu­tiach. Len pre to, že ti do­nie­sol kvety ne­mu­síme byť te­raz na neho na­silu milé a také, aké byť nech­ceme.

Back-to-Back

“ foto: ti­ny­buddha.com „

Láska je cit, nedá sa na­prog­ra­mo­vať. Ak to na teba nie­kto aj na­priek tomu, že si ho od­mietla skúša s tým, že veď ešte vy­drž a uvi­díš, alebo že veď v  kaž­dej láske to po čase vy­pr­chá, ne­ver tomu. Ak už ani zo za­čiatku nie je is­kra a vzpla­nu­tie, bude to ča­som stále hor­šie a hor­šie. Láska sa nedá vy­nú­tiť, príde sama, keď to dvaja naj­me­nej oča­ká­vajú a vy­čarí úsmev na pe­rách a ra­dosť v srdci.

Buďme teda s tými, s kto­rými nám je dobre, s tými, pri kto­rých sme bez­pro­stredné a po­ja­šené, do ni­čoho sa ne­nú­time a ne­bo­jíme sa po­ve­dať čo si mys­líme. To, že je nie­kto na tebe milý a chce od teba to, čo ne­vieš po­núk­nuť, to ešte nie je dô­vod na lásku. Láska je predsa bez­pod­mie­nečná a za­búda na aké­koľ­vek dô­vody.

foto: eli­te­daily.com

Komentáre