Za­čnime trošku ne­ga­tívne alebo skôr re­álne? Ako­náhle sa roz­hod­nete kvôli člo­veku do­slova rozk­ro­jiť, tak ľu­dia vám za­čnú vy­čí­tať, že ste sa ne­roz­štvr­tili. Ak je dievča chudé je ano­rek­tička, ak je viac pri sebe je tučná a hneď aj ška­redá. Kto je tu na to, aby mal právo roz­ho­do­vať, čo sa nosí, čo je IN a ako ma kto vy­ze­rať.

we­he­ar­tit.com

Člo­vek je najk­rajší vtedy, keď sa páči sebe sa­mému, vtedy sa páči aj, iným. To čo príde nie­kto­rým ľu­dom zlé iným ľu­dom príde dobré a presne tu vzni­kajú spory, ne­skôr hádky a ide to dolu vo­dou. Byť dobrý ne­stačí. Chcem tým po­ve­dať, že každý z nás by mal chcieť byť vý­bor­ným a po­tom zasa ešte lep­ším. Prečo? Pre­tože vy­jsť zo svo­jej kom­fort­nej zóny je fajn. 🙂

Je fajn do­siah­nuť niečo iné, niečo lep­šie ako do­te­raz. Cí­tiť po­cit vďač­nosti, cí­tiť, že nie­kto nás ma rád,  že nás nie­kto uznáva za to, čo ro­bíme. Keby sme do­siahli tu našu mieru spo­koj­nosti a os­tali pri­tom, po­ve­dzme si úp­rimne, o čom by to bolo? Ži­vot by bol nuda. Ne­zá­leží na tom či tento člá­nok te­raz číta mladá slečna alebo ma­mička na ma­ter­skej. Každá z nás ma na to byť stále lep­šou a lep­šou, pre­tože my ženy máme úžasnú schop­nosť do­ká­zať všetko, čo na­ozaj chceme, len treba túto schop­nosť ob­ja­viť čo naj­skôr.

we­he­ar­tit.com

Byť úžas­nou a naj­lep­šou ne­zna­mená pre iných, ale pre seba! Každý, kto si pre­číta tento alebo aj iný člá­nok, ma mi­lión ne­zod­po­ve­da­ných otá­zok, ale ni­kto ti ne­bude ve­dieť dať kom­pletnú a správnu od­po­veď na tvoje otázky, iba ty sama vo svo­jom vnútri. Buď sama se­bou! Áno, ja viem je to otre­paná fráza, no aj keď je otre­paná veľmi málo ľudí sa ňou riadi. Ne­po­rov­ná­vaj sa s ni­kým, ni­kdy nechci byť ako nie­kto, pre­tože au­to­ma­ticky v tej chvíli sama se­bou ne­bu­deš. Ne­zá­viď, ale do­praj, pre­tože koľko do­pra­ješ ty, toľko bude do­priate aj tebe.

Komentáre