Nie je to vždy pre­chádzka ru­žo­vou záh­ra­dou. Je to však ne­za­bud­nu­teľné. Ži­vot a vzťah s te­bou nie je jed­no­du­chý. Ho­vo­ria ti nie­kedy, že chceš veľa. Že si kom­pli­ko­vaná a je to beh na dlhú trať s mi­zer­ným cie­ľom. Tvoji bý­vali síce ho­vo­ria, že to bolo nie­kedy na­ozaj ťažké, alebo že sa cí­tili pri tebe ne­zau­jí­mavý, ale v pod­state o tebe ho­vo­ria ako o žen­skej, ktorú na­ozaj mi­lo­vali a vzťah s te­bou bol fakt silný.

Časy sa zme­nili a my nie sme len tie žen­ské, ktoré sa ne­us­tále sta­rajú o do­mác­nosť a deti. Sme viac fe­mi­nis­tické, chceme viac štu­do­vať, spoz­ná­vať, ob­ja­vo­vať, ro­biť ka­ri­éru a chceme byť ne­zá­vislé. Taká si aj ty.

Možno na prvý po­hľad pla­chá a cit­livá, no vnútri sa ukrýva dievča tú­žiace po dob­ro­druž­stvách. Mi­lu­ješ mi­lo­vať a mi­lu­ješ byť mi­lo­vaná. Mi­lu­ješ mať muža, ktorý je skvelý, ktorý si ťa váži a mi­luje. No tvoje po­city sú pro­ti­chodné. Na jed­nej strane chceš žiť lás­kou, cho­diť v letné ve­čery von na dlhé pre­chádzky, no na druhú stranu chceš byť sa­mos­tatná a po­ve­dať si, že si na­ozaj slo­bodná a vlastne ťa tu ni­kto ne­drží. Možno preto do­padli tvoje vzťahy inak, ako si si pred­sta­vo­vala.

unsp­lash.com

Tvojho mi­lého omr­zeli ne­us­tále vý­lety sa dob­ro­druž­stvom, ne­us­tále spon­tánne roz­hod­nu­tia, dni ne­zá­vis­losti, kedy si len tak chcela sama le­žať v po­steli a ro­biť niečo len pre seba. Po­ve­dal, že si se­becká, že sa Vášmu vzťahu ne­ve­nu­ješ na­plno a že ne­máš prob­lém ísť ho­ci­kedy i na me­siac preč, pre­tože to po­tre­bu­ješ. Vždy si skon­čila ako tá fe­mi­nis­tická žen­ská, ktorá ne­vie čo chce a na­vyše ne­dý­cha pre toho dru­hého.

Je to  zlé? Ne­viem ti isto od­po­ve­dať. Jedny tvr­dia že dnešná eman­ci­pá­cia žien je zlá, a preto čím ďa­lej tým viac žien opúšťa svo­jich mu­žov a ide do sveta. Možno je i v tom pravda, av­šak riešme skôr to, kde je prob­lém u teba. Ak teda vô­bec je. To, že chceš od ži­vota viac je skvelé. Av­šak vždy si na­ko­niec aj tak skon­čila ako tá se­becká, ako tá, čo jej ne­stačí nor­málny ži­vot a nechce sa usa­diť.

unsp­lash.com

Chceš sa usa­diť, no chceš i spoz­ná­vať svet. Nie si žen­ská, ktorá spí s kaž­dým a po­tom si ľahne k svojmu fra­je­rovi a spo­kojne za­spí. Mi­lu­ješ ho, ale po­tre­bu­ješ i slo­bodu. Si skrátka žena, ktorá chce dý­chať vo vzťahu. Chce byť slo­bodná, ne­zá­vislá, chce spoz­ná­vať a pl­niť sny. Je to s te­bou zlo­žité. Pre­tože chceš niečo viac. Ako­náhle spolu dvaja ľu­dia za­čnú cho­diť, ve­ľa­krát sa stáva, že sú na sebe zá­vislí, nechcú byť je­den bez dru­hého a za­ho­dia svoje sny. Ty si vá­žiš lásku, no vieš, že byť slo­bodná je veľmi dô­le­žité a chceš za­žiť i iné veci, ako len le­ža­nie v ob­jatí.

Preto ti po­ve­dal, že si se­becká.

Preto ti po­ve­dal, že chce moc.

Preto ti po­ve­dal, že málo mi­lu­ješ.

Preto ti po­ve­dal, že sa cí­til vo vzťahu sám.Toto nie sú vý­čitky. Je to správny po­stoj, ktorý vo svete za­ľú­be­ných väč­ši­nou nie je dobre chá­paný. Ja ťa ob­di­vu­jem. Pre­tože chceš viac. Nech­ceš usad­núť do ste­re­otypu. Vraj je to s te­bou ťažké. No ja si mys­lím, že raz to pre nie­koho bude nád­herný vzťah plný no­vých mož­ností, zmien, spl­ne­ných snov, dob­ro­druž­stva a lásky. Bude to ne­oby­čajný vzťah, ktorý nie­kto ocení a bude to po­va­žo­vať za niečo viac. Ver mi. Nie si vô­bec kom­pli­ko­vaná, ne­mi­lu­ješ me­nej, nie si ani se­becká. Pre­ží­vaš lásku vo svo­jom srdci i sama so se­bou.

Komentáre