Och, ďal­šia de­bata na tému, prečo som zme­nila prácu. Prečo som tam ne­zos­tala dl­h­šie, naj­lep­šie na celý ži­vot podľa nich. Ale oni to ne­chápu. Ne­chápu moju cestu. Pre­tože toto je moja cesta. Každý máme vlastnú cestu. Na kto­rej skú­mame a ob­ja­vu­jeme.

Čo nás baví a na­pĺňa. Ale oni o tom ne­ve­dia. Vy­ras­tali v inej dobe. Kde pre nich bu­dúc­nosť bola práca na päť­de­siat ro­kov a z nej mohli ísť rovno do dô­chodku. Dú­fali, že sa štát o nich po­stará. Doba sa zme­nila. Se­dím v ná­kup­nom cen­tre Euro­vea. Mám slú­chadla na ušiach a po­zo­ru­jem ľudí okolo. Krásne po­ča­sie je vonku. Je­dine čo vi­dím sú mladí ľu­dia, starší ľu­dia a ro­diny s ma­lými deťmi. Po­lo­vica z nich po­zerá do mo­bi­lov v ná­deji, že tam niečo nájdu. Ča­kajú na niečo čo sa ne­stane. Sní­vajú a dú­fajú, že bez ak­cie sa to splní. Veľký omyl.

zdroj: unsp­lash.com

Nič sa ne­stane, nič sa ne­zmení. Bez toho aby si sa TY vy­dala zo zóny kom­fortu a uká­zala svetu čo ťa baví. A ne­boj sa, po­kiaľ si to ešte ne­ob­ja­vila a hľa­dáš to. Si stále na lep­šej ceste ako po­lo­vica ľudí, ktorí cho­dia piatky a so­boty do ba­rov re­se­to­vať hlavy. Ne­dáva to zmy­sel a ni­kdy ne­bude.

Pre­tože tvo­jou úlo­hou na tomto svete. Nie je po­čú­vať dru­hých a ro­biť čo ti po­ve­dia. Je to na TEBE.

zdroj: unsp­lash.com

„Rob to čo ti ho­vorí srdce.“ – Prin­cess Diana

Nech to znie ako­koľ­vek bláz­nivo, poď do toho. Ne­bude to jed­no­du­ché, bu­deš mať chuť vzdať to. Príde čas, kedy sa bu­deš pý­tať prečo si do toho išla. Je­dine čo ti mô­žem po­ra­diť je toto: NE­VZDAJ TO!

Ak bu­deš po­tre­bo­vať po­moc, náj­deš ju hlávne v sebe. Každá z vás do­konca aj ja, máme v sebe ob­rov­skú silu. Silu, s kto­rou mô­žeme pre­ko­nať každú pre­kážku. Zdo­lať každú horu, sko­čiť z útesu, spra­viť najb­láz­ni­vejší vý­let po svete.

Ten pod­ni­ka­tel­ský ná­pad, ktorý máš. Jed­no­du­cho sprav prvý krok. Ne­zá­leži, že ne­vi­díš ďa­lej, stačí prvý krok po­tom ďalší a ďalší. Je to tvoja cesta a je ne­za­bud­nu­teľná.

Komentáre