Už len do piatka 28. ok­tóbra máte mož­nosť  pri­hlá­siť svoj zau­jí­mavý pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad  na www.pod­ni­ka­ve­zeny.sk a za­bo­jo­vať o miesto v toh­to­roč­nej VÚB Biz­nis aka­dé­mii pre pod­ni­kavé ženy. Pre vy­bra­ných 20 účast­ní­čok je pri­pra­vený troj­dňový works­hop na­bitý in­for­má­ciami a at­rak­tívne ceny.

VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­kavé ženy je ur­čená za­čí­na­jú­cim pod­ni­ka­teľ­kám, kto­rým po­máha roz­ví­jať ich biz­nis. Prog­ram jej ôs­meho roč­níka po­núka zau­jí­mavé pred­nášky, pries­tor na dis­ku­siu,  ako aj osobné kon­zul­tá­cie a najmä im­ple­men­tá­ciu zís­ka­ných po­znat­kov. Pri­hlášky je možné za­sie­lať elek­tro­nicky do 28.10.2016 na www.pod­ni­ka­ve­zeny.sk. Šancu ab­sol­vo­vať troj­dňový works­hop, ktorý sa bude ko­nať 10. – 12. no­vem­bra 2016 v Bra­ti­slave, získa 20 úspeš­ných uchá­dza­čiek. Všetky účast­níčky si pod ve­de­ním skú­se­ných od­bor­ní­kov vy­pra­cujú vlastný biz­nis plán a od­borná po­rota z nich vy­be­rie tri naj­lep­šie, ktoré zís­kajú hod­notné ceny. Ani uchá­dzačky, ktoré sa na works­hop ne­od­stanú, ne­mu­sia byť skla­mané, pre­tože ak­cia bude sprí­stup­nená on­line na fa­ce­bo­oko­vej stránke VÚB, od­bor­nými ra­dami sa teda môžu in­špi­ro­vať všetky zá­u­jem­kyne aj pod­ni­kaví muži.obr-3-1024x683

Cenné rady i at­rak­tívne ceny

Ví­ťazky works­hopu do­stanú ve­de­nie VÚB Biz­nis účtu na 2 roky za­darmo a tiež fi­nančnú čias­tku na roz­beh pod­ni­ka­nia. Au­torka naj­lep­šieho biz­nis plánu si od­ne­sie 3000 eur, účast­níčka na 2. mieste 2000 eur a tre­tia 1000 eur. Pre ví­ťazky sú pri­pra­vené aj ďal­šie od­meny. Na­prí­klad člen­ské do Im­pact Hub in­ku­bá­tora pre zmys­lu­plné a ino­va­tívne pro­jekty v Bra­ti­slave, či ročný on­line prí­stup na por­tály ce­lej sku­piny SME. S diag­nos­tiku svojho pod­ni­ka­teľ­ského ná­padu im po­môže Ju­raj Ko­váč, za­kla­da­teľ pro­jektu Roz­behni sa! A ka­ri­érna po­rad­kyňa Ivana Bru­te­nič ve­nuje ví­ťaz­kám ho­diny men­to­ring u v ob­lasti osob­nost­ného roz­voja.

V po­rote toh­to­roč­nej VÚB Biz­nis aka­dé­mie pre pod­ni­kavé ženy za­sadne známa ban­kárka Elena Ko­hú­ti­ková, ale aj pod­ni­ka­teľ Ján Lun­ter s úspeš­nou fir­mou Alfa Bio a Ja­nica La­cová z Jem Iné. Čestný hos­ťom bude Ni­cole Si­net, za­kla­da­teľka fran­cúz­skej koz­me­tiky značky Alt­he­ag­rey. Svo­jimi zau­jí­ma­vými pod­ni­ka­teľ­skými prí­behmi a skú­se­nos­ťami ur­čite in­špi­rujú všetky ši­kovné ženy.

Viac in­for­má­cii na: www.pod­ni­ka­ve­zeny.sk

vub_podnikavezeny_700x200_banner

logo_1
Zdroj fo­to­gra­fií: vub.sk

Komentáre