Pro­sím, ne­po­kú­šaj sa so mnou vy­tvo­riť ne­jaký vzťah, po­kiaľ nie si úp­rimný. Ne­randi so mnou, ak si mys­líš, že je v po­riadku spá­vať s inými. Do­konca ani vtedy, keď máš po­cit, že flir­to­va­nie s dru­hými, keď ťa doma čaká tvoja fra­jerka, je úplne v po­hode.

Ne­snaž sa ma zba­liť, keď ešte stále vy­pi­su­ješ svo­jej ex poza môj chr­bát. Ne­mysli si, že ti od­pus­tím všetky tvoje chyby, ako na­prí­klad kú­piš drink kočke na bare či po­boz­káš úplne ne­známe dievča v pod­na­pi­tom stave.

Nie som tá, ktorá ľahko od­púšťa. Ne­vera je pre mňa jed­no­du­cho tabu a ne­vrá­tila by som sa k tebe ani vtedy, ak  by si mi kú­pil dia­man­tový prs­teň. Ni­komu ne­dá­vam druhú šancu. Vždy máš len jednu mož­nosť a je na tebe, ako sa roz­hod­neš.

V mo­mente ako zis­tím, že nie si dô­ve­ry­hod­nou oso­bou, ako­náhle prí­dem na to, že som ti ne­mala odo­vzdať svoje srdce, od­ídem. Ne­bu­dem kvôli tebe zni­žo­vať svoje ná­roky len preto, aby si bol spo­kojný.

Aj na­priek tomu sa však ne­po­va­žu­jem za prí­liš ná­ročnú ženu. Všetko čo chcem je, aby ma môj vy­vo­lený do­ká­zal ro­zo­smiať, aby sme spolu viedli ne­ko­nečné a zmys­lu­plné roz­ho­vory či re­špek­to­val moje po­treby.

 

Mám iba jedno je­diné, jed­no­du­ché pra­vidlo – ne­za­čí­naj si so mnou, po­kiaľ ma plá­nu­ješ pod­viesť.

Ne­skú­šaj ma zba­liť, po­kiaľ sa ti páči iné dievča.

Ne­dá­vaj sa so mnou do vzťahu, po­kiaľ stále tú­žiš po slo­bode a ži­vote pl­nom sexu s inými že­nami. Pre­tože pravda jed­ného dňa vy­pláva na po­vrch. Ak ma pod­ve­dieš, do­zviem sa to a po­tom ti už nič ne­da­ru­jem.

Ne­zau­jí­majú ma vzťahy na jednu noc či ka­ma­ráti s vý­ho­dami. Ja chcem dl­ho­dobý vzťah za­lo­žený na úp­rim­nosti, láske a po­ro­zu­mení.

Po­kiaľ sa roz­hod­neš si si mnou niečo za­čať, neč­mu­chaj na­okolo ako pes po po­ten­ciál­nej ko­risti. Ne­roz­dá­vaj svoje číslo ča­jočke v klube a ne­pod­vá­dzaj ma.

Pra­vidlá sú jed­no­du­ché. Vždy mi ho­vor pravdu, ne­snaž sa ospra­vedl­niť niečo, čo sa pre­pá­čiť nedá. Ne­mysli si, že ti prejdú tie ne­chutné klam­stvá. Pre­tože ja pravdu jed­ného dňa náj­dem a len ty bu­deš zná­šať ťažké ná­sledky svojho klam­stva.

Vy­jdi si so mnou na rande len vtedy, po­kiaľ si si na­ozaj istý tým, že ma chceš. Keď sa roz­ho­du­ješ me­dzi mnou a ne­ja­kou inou že­nou, vy­ber si ju. Nech­cem byť ni­čia náh­rada alebo roz­mýš­ľať nad tým, prečo si ma opus­til kvôli ďal­šej.

 

Ak ne­tu­šíš, či si na vzťah pri­pra­vený, ostaň rad­šej sám. Ženy tú­žiace po vzťahu nechcú nie­koho, kto ich vy­mení za druhú. Ne­mie­nia sa za­ha­dzo­vať s chlapmi, ktorí ne­ve­dia, čo vlastne chcú. Ver mi, že ne­bu­dem mať ná­ladu na to tŕp­nuť, do­kedy nám to spolu ešte vy­drží.

Chcem chlapa, ktorý mi bude verný. Bude stáť ne­us­tále pri mne, vo všet­kom ma pod­porí a vďaka nemu sa bu­dem ko­nečne cí­tiť mi­lo­vaná. Chcem nie­koho, kto mi dá dva­krát toľko lásky, ako dám ja jemu.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre