Sna­žíš sa byť silná a ja viem, že si. Ale za­kaž­dým, keď sa vrá­tiš do­mov a dáš si dolu fa­lošný úsmev, tvoje myš­lienky sa ne­us­tále vra­cajú k nemu. Ne­mô­žeš si po­môcť, ale mys­líš na neho každú mi­nútu a je­diné, čo si pra­ješ je, aby sa nič z toho, čo sa udialo ne­stalo, aby váš vzťah ne­bol taký cha­otický a ne­u­spo­ria­daný.

Vo svo­jom vnútri cí­tiš iba práz­dnotu a bo­lesť. Ad­re­su­ješ mu dlhé správy, ktoré sa ni­kdy ne­doč­kajú sta­tusu „odo­slané“. Ťu­káš a vy­ma­žeš, a stále do­kola. Sle­du­ješ ho na so­ciál­nych sie­ťach, dí­vaš sa na jeho fotky a skú­maš, s kým je na nich. Bo­jíš sa, že sa po jeho boku ob­javí nie­kto iný. Lep­šie po­ve­dané – iná. Drahá, je­diné, čo tým do­sa­hu­ješ je, že si vy­čer­paná a bez ener­gie.


Zdroj: unsp­lash.com

Stal sa nie­kým iným

Už to viac nie je ten muž, do kto­rého si sa vtedy za­mi­lo­vala. Už to nie sú tie ve­selé žia­rivé hnedé oči. Vi­díš v nich len chlad. Nežné po­hla­de­nia sa vy­tra­tili. Keď s ním krá­čaš po ulici, vaše ruky už viac nie sú spo­jené. Nedá ti bozk na dobrú noc a ne­na­píše ti či si v po­riadku. A Aj na­priek tomu všet­kému, ho chceš na­s­päť?

Tú­žiš po tom, aby si uve­do­mil, že spra­vil chybu, av­šak on za všetko viní teba. Ale ty, moja drahá, si ne­uro­bila nič zlé. Ty nie si dô­vod si­tu­ácie, ktorá vznikla.

Si cenná a vý­znamná

Muž ako on si ne­za­slúži ženu ako si ty. Ty mô­žeš mať viac ako len jed­no­stranný vzťah. Mô­žeš byť vo vzťahu cen­nej­šia, vá­že­nej­šia, viac hla­dená, viac boz­ká­vaná. Ty si za­slú­žiš muža, ktorý ťa hrdo chytí za ruku a pred­staví ťa svo­jej ro­dine. Ne­bude ťa pred ňou skrý­vať. Za­slú­žiš si muža, pri kto­rom ne­bu­deš je­diná, kto sa snaží veci na­pra­viť.

Zdroj: unsp­lash.com

Pro­sím, ne­ver mu. Ne­ver jeho slad­kému úsmevu, ktorý sa mu zjaví na tvári, keď ťa chce mať pri sebe na pár dní v me­siaci. Vy­užíva iba tvoje spo­mienky na jeho staré ja. Dá ti na pár chvíľ po­cí­tiť jeho do­tyk a ty sa ne­vieš ovlád­nuť. Ale na­bu­dúce, to pro­sím skús.

Po­vedz si, že si silná, si od­vážna a viac sa ne­bu­deš po­ni­žo­vať. Mu­síš če­liť re­a­lite, v kto­rej sa jeho meno už ne­na­chá­dza. Ne­vra­caj sa k nemu, bez neho ti bude lep­šie. Bu­deš šťast­nej­šia a se­ba­ve­do­mej­šia.

Mu­síš ho ne­chať ísť. Toto je ko­niec za­ča­ro­va­ného kruhu. Ty to do­ká­žeš!

zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre