Od­chá­dza ti vý­plata ešte pred­tým, ako vô­bec príde? Možno si ho­vo­ríš, že tie pe­niaze sa ti predsa o chvíľu vrá­tia, a tak si z prí­pad­ného zá­por­ného čísla na účte ne­ro­bíš veľkú hlavu. A možno si svoj prob­lém bez­hla­vého mí­ňa­nia plne uve­do­mu­ješ, a zau­mie­nila si si s týmto zloz­vy­kom bo­jo­vať. Zloz­vyk veľ­kých očí. 

Nie sú vý­davky ako vý­davky

Nie je to mi­nú­tová zá­le­ži­tosť, ale ur­čite ti po­môže spra­viť si pre­hľad v príj­moch a vý­dav­koch, kto­rým sa jed­no­du­cho ne­vyh­neš, ako sú strava, ná­jomné, ener­gie, do­prava, lieky, a tzv. vý­dav­koch srd­com žia­da­ných. Po­kiaľ po­u­ží­vaš na pla­te­nie ban­ko­ma­tovú kartu, rá­ta­nie bu­deš mať oveľa jed­no­duch­šie a po ruke bu­deš mať pre­hľad o po­lož­kách aj z pred­chá­dza­jú­cich me­sia­cov. Prie­mery sú vždy lep­šie ako sa­mos­tatné hod­noty, to vie predsa každý. Ak pla­tíš zväčša v ho­to­vosti a ne­ži­ješ uspo­ria­da­ným ži­vo­tom do ex­trému od­kla­da­nia si po­klad­nič­ných do­kla­dov, tento pro­ces ti po­trvá o niečo dl­h­šie a ra­dím ti za­čať spi­so­vať od najb­liž­šieho ná­kupu.

Ne­ča­kane ne­vy­hnutné

Vedz, že vždy je lep­šie rá­tať s ne­ja­kou re­zer­vou. Možno sa ti po­kazí práčka, možno umý­vadlo alebo si po ťaž­kom týždni roz­trh­neš svoje ob­ľú­bené a zá­ro­veň je­diné slušné no­ha­vice. Stať sa môže na­ozaj čo­koľ­vek, ča­kaj ne­ča­kané, a ne­bu­deš za­sko­čená v naj­hor­šom.

Ako odo­lať po­ku­še­niu, keď sa sna­žíš ušet­riť

Veľ­kým prob­lé­mom mno­hých ľudí je po­treba ná­kupu. Koľ­ko­krát sa pri­stih­neš pri­tom, že by si si rada niečo kú­pila len kvôli tomu, že sa tak už dlho ne­stalo? Možno si zvládla ťažkú skúšku, od­cvi­čila si celý týž­deň tak, ako si si sľú­bila, alebo ťa šéfka v práci ko­nečne oce­nila. Prí­le­ži­tostí je ne­spo­četne a na od­me­ňo­vaní za ťažkú prácu nie je na­ozaj nič zlé. Av­šak ne­za­budni si po­riadne pre­mys­lieť svoju od­menu a ak máš po­cit, že ti ne­pri­ne­sie takú ra­dosť, akú by si si pred­sta­vo­vala, ne­ku­puj len preto, aby si si niečo kú­pila.

zdroj: Photo by fre­es­tocks.org on Unsp­lash

Wish­list, strážny pes a ob­ľú­bené

Dr­vivá väč­šina ob­cho­dov dis­po­nuje v sú­čas­nosti aj in­ter­ne­to­vou strán­kou, v kto­rej si po za­lo­žení osob­ného účtu mô­žeš ukla­dať ob­ľú­bené po­ložky, na­sta­viť pri­po­mienky na upo­zor­ne­nie pri zní­žení ceny alebo vy­tvo­riť rôzne wish­listy. Ob­le­če­nie, knihy, ná­by­tok, elek­tro­tech­nika. Tieto po­ložky ti môžu riadne na­vý­šiť vý­davky ak si ne­dáš po­zor a na­ku­pu­ješ bez zliav. Každý mi­luje zľav­nené pro­dukty, av­šak ne­ku­puj len preto, že je to v zľave. Pre­mysli si či pro­dukt ne­vy­hnutne po­tre­bu­ješ, alebo si naňho ešte po­čkáš a vy­hliad­neš ho ne­skôr vo vý­hod­nej­šej cene.

Nie­koľko dní na pre­mys­le­nie

Po­kiaľ si kú­pou nie si 100% istá a ne­vieš sa roz­hod­núť či zo­brať alebo nie, od­po­veď je vždy nie. Osobne pat­rím tiež me­dzi in­tu­itív­nych ná­kup­cov. Rada sa od­me­ním za aký­koľ­vek pre­hnaný a vy­mys­lený úspech, rada na­ku­pu­jem bez­hlavo a vo veľ­kých množ­stvách (viď prí­pad môjho po­sled­ného ná­kupu 15 kníh v zľave) a rada pri­vie­ram oči nad vý­pismi z banky. Svoje sprá­va­nie som sa ale na­učila kro­tiť iba vďaka sku­toč­nému za­mys­le­niu sa nad ozaj­st­ným úžit­kom a pô­žit­kom z na­do­bud­nu­tého pro­duktu.

Ne­jedz si vý­platu

Nezdá sa to, ale naj­rých­lej­šie sa na­kopí tzv. pre­je­dená časť tvo­jich príj­mov. Va­riť doma je ča­sovo ná­ročné a nie vždy sa člo­veku chce, av­šak na­raz mô­žeš na­va­riť aj na nie­koľko na­sle­du­jú­cich dní v zá­vis­losti od po­čtu ľudí, pre kto­rých va­ríš. Jedlo možno tak­tiež od­lo­žiť do mraz­ničky a vy­tiah­nuť podľa po­treby. Pr­vých pár týž­dňov sa ti bude zdať, že ťa po­tra­viny vy­jdú drah­šie ako ob­jed­ná­va­nie jedla v re­štau­rá­ciách, ale ne­ne­chaj sa od­ra­diť. Ak si ná­kup pre­rá­taš a sumu po­rov­náš s do­te­raj­šími vý­dav­kami za obedy a do­nášku jedla, jasne uvi­díš, že ide o roz­umné rie­še­nie.Káva, ve­čera, vínko, kino…

zdroj: Photo by Dan Gold on Unsp­lash

Ne­tvr­dím, že by si sa mala vzdať so­ciál­neho ži­vota na úkor šet­re­nia. Av­šak, po­kiaľ si s pe­niazmi mo­men­tálne na­ozaj na tesno, niečo jed­no­du­cho mu­síš ob­me­dziť, ak chceš svoju fi­nančnú si­tu­áciu zlep­šiť. Po­kojne za­čni zľahka a po­maly, ne­možno sa vzdať všet­kého na­raz. Po­stupne sa na­učíš s fi­nan­ciami lep­šie za­ob­chá­dzať a uve­do­míš si tú naj­väč­šiu pri­oritu. Za­rá­bame, aby sme mí­ňali a žili, ale ne­ži­jeme preto, aby sme sa za­dl­žo­vali.

Komentáre