V dneš­nej dobe si väč­šina diev­čat hľadá svoje vzory na ins­ta­grame a to v kaž­dej ob­lasti ži­vota. Od nie­koho si be­rieš in­špi­rá­ciu na vy­lep­še­nie svojho šat­níka. Na ďal­šom tvo­jom ob­ľú­be­nom pro­file je dievča, ktoré sa úžasne líči.

Z množ­stva fit­ness blo­ge­riek máš ur­čite tiež as­poň jednu fa­vo­ritku. Na tom nie je nič zlé. Všetky po­tre­bu­jeme ne­jakú mo­ti­vá­ciu, pre­tože nie­kedy sa túžba ľa­hnúť si pred te­le­ví­ziu a ob­jed­nať si pizzu zdá byť jed­no­du­cho sil­nej­šia.

💪🏼

A post sha­red by Bi­kini 👙 (@bi­kini) on

Mo­men­tálne je naj­viac „in“ od­vet­vím, ktoré sa týka cvi­če­nia a zdra­vého ži­vot­ného štýlu, práve bi­kini fit­ness. Tak­mer každá vy­pra­co­vaná baba s do­ko­na­lou po­sta­vou má na svo­jej FB stránke alebo na ins­ta­grame za me­nom na­pí­sané tieto dve slová. Veľa diev­čat sa im chce po­do­bať na­priek tomu, že ži­vot ta­ké­hoto diev­čaťa nie je práve prí­klad zdra­vého ži­vot­ného štýlu.

Je vô­bec ta­kýto ži­votný štýl zdravý?

Ke­dysi som na ins­ta­grame sle­do­vala množ­stvo diev­čat sú­ťa­žia­cich v bi­kini fit­ness. Každý deň som go­og­lila tré­nin­gové prog­ramy, ktoré by mi po­mohli vy­ze­rať presne ako ony. Hoci po­sil­ňovňa mi cu­dzia nie je a kar­diu som sa tiež ni­kdy neb­rá­nila, zis­tila som, že ta­jom­stvo týchto krás­nych tiel ne­spo­číva len v tvrdom tré­ningu. Ten je sám o sebe ča­sto­krát pre­hnaný a skôr ve­die k zdra­vot­ným prob­lé­mom než k zdra­viu. Veď si len pred­stav, že ráno si ho­dinu/dve na páse a ve­čer ho­dinu/dve pri čin­kách.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Hlavný pi­lier ta­kej do­ko­na­lej po­stavy je strava. Ak si už nie­kedy chcela mať pekné vy­ry­so­vané bruško, ur­čite vieš, že čím ľah­šie jedlá ješ, tým je to jed­no­duch­šie. Veta „abs are made in the kit­chen“ sa as­poň mne po­tvr­dil naj­viac zo všet­kých. Ak sle­du­ješ nie­ktoré fit­nessky, ur­čite si vieš as­poň sčasti pred­sta­viť, čo je­dia v bežný deň. Ak sa mám pri­znať ja, pri toľ­kých tvr­dých tré­nin­goch by mi to vô­bec ne­sta­čilo.

Často som si čí­tala rôzne články o tom, že vďaka ex­trémne níz­kemu po­dielu tuku ne­majú men­štru­áciu (sama vieš usú­diť, že to nie je vô­bec sranda aj na­priek tomu, že väč­šina diev­čat by to po­kla­dala za „bez­prob­lé­mový ži­vot“). Bo­hu­žiaľ ča­som sa k tomu môžu pri­dať iné a zá­važ­nej­šie prob­lémy. Ne­ho­vo­riac o tom, že mnoho z nich si po­máha rôz­nymi che­mic­kými príp­rav­kami.

foto: Pinterest.com

zdroj: foto: Pin­te­rest.com foto: Pin­te­rest.com

Mnoho bý­va­lých sú­ťa­žia­cich v bi­kini fit­ness píše, že po­čas ob­do­bia príp­ravy alebo úplne laicky po­ve­dané – „v ob­dobí, keď mali naj­viac vy­ry­so­vané bru­cho“ boli stále hladné. Po ta­kej kla­sic­kej troj­me­sač­nej se­zóne, keď vy­ze­rali naj­lep­šie a sú­ťa­žili, sa do­sta­vilo ob­do­bie, keď si už taký po­zor dá­vať ne­mu­seli. Ne­skôr u nie­kto­rých prišla „ob­je­movka“ .

Ur­čite si vieš pred­sta­viť, že pre mnohé bolo ťažké sa po­ze­rať na to, čo sa už za re­la­tívne krátke ob­do­bie s vyš­ším ka­lo­ric­kým príj­mom z toho do­ko­na­lého tela môže stať. Kvôli tomu si to od­niesla aj psy­chika. To je práve dô­vod k tomu, aby mnohé z nich zo­stá­vali pod hod­no­tami svojho nor­mál­neho ka­lo­ric­kého príjmu aj mimo sú­ťaž­ného ob­do­bia.

Cvič, aby si bola zdravá

Tento člá­nok sa však ur­čite ne­môže vzťa­ho­vať na všetky sú­ťa­žiace diev­čatá. Nie­ktoré z nich si v bi­kini fit­ness sku­točne na­šli svoju zá­ľubu a ne­pot­re­bujú si kvôli tomu ni­čiť svoje zdra­vie. Je nutné si uve­do­miť, že nie každá sa pre tento šport na­ro­dila. Pre tieto diev­čatá je sku­točne veľmi pod­statná aj ge­ne­tika. Každá z nás zdra­vým ži­vot­ným štý­lom, vy­vá­že­nou stra­vou a roz­um­ným cvi­če­ním môže však zo seba vy­ťa­žiť ma­xi­mum a do­siah­nuť svoje naj­lep­šie ja. A k tomu aby si so se­bou bola spo­kojná ur­čite ni­jakú sošku ani me­dailu ne­pot­re­bu­ješ.

Komentáre