Drahá moja, prečo si smutná? Prečo sa úp­rimne ne­us­me­ješ? Prečo už ne­máš ra­dosť zo ži­vota? Ne­baví ťa? Vari nie sú v tvo­jom ži­vote ľu­dia, ktorí ti do­dá­vajú ener­giu a cí­tiš sa pri nich šťastná? Vari ne­máš pre čo a pre koho žiť? To snáď nie.

Dnes je to vraj bežné. Sme v dep­re­siách a ži­jeme pri­rýchlo. Ne­vy­chut­ná­vame si mo­menty, len tak ži­jeme alebo skôr pre­ží­vame. Veľa pria­te­ľov mi vraví, že sa cí­tia smutní, aj keď majú v pod­state všetko.

Viem, že nie každý deň v tvo­jom ži­vote svieti slnko, ktoré sa usmieva a ty ži­ješ bez­sta­rostne. Ale za­pa­mä­taj si, že práve tieto dni ťa ro­bia sil­nou že­nou. Pa­mä­taj si, že každý z nás ob­čas po­tre­buje od ži­vota po­riadnu dávku prob­lé­mov, aby si uve­do­mil hod­notu seba a hod­notu ľudí.

Pro­sím, ne­buď smutná.

thought 3

we­he­ar­tit.com

I keď možno te­raz pre­ží­vaš ťažké a zlo­žité ob­do­bie, ne­za­bú­daj na tých, ktorí sú s te­bou a po­má­hajú ti. Ne­za­bú­daj na seba a na svoje šťas­tie. Ne­za­bú­daj na to, že raz opäť Slnko za­svieti a jeho lúče ťa uro­bia šťast­nou. 

Pro­sím, ra­duj sa zo ži­vota. Pre­tože máš len je­den. Nie­kde som čí­tala, že 99% prob­lé­mov a sta­rostí, ktoré te­raz máš, budú o me­siac ni­čím. Podľa mňa je to pravda, ak sa sa­moz­rejme ne­jedná o na­ozaj ob­rov­ské prob­lémy. Mne na smú­tok vždy po­máha, keď si pred­sta­vím, že by som tento ži­vot ne­mala a ne­mohla žiť. I cez všetko zlé dni a pre­kážky chcem! Chcem svoj ži­vot!

Pro­sím, ne­buď smutná. Si hod­notná žena, ktorú mi­lujú jej drahí ľu­dia. Si žena, ktorá musí bo­jo­vať za svoje šťas­tie, pre­tože je­dine vtedy sa stane sil­nou. Si po­kojný bo­jov­ník a nie­kedy veľký tr­pi­teľ, no zvlá­daš to. A to je dô­le­žité! Pro­sím, drahá, ne­buď smutná. Ži­vot je krásne miesto a oplatí sa bo­jo­vať. Ko­naj, ne­ľu­tuj, po­hni sa vpred. Ži. Máš toľko dô­vo­dov byť šťastná! Vždy je dô­vod na úsmev a na smiech. Vždy je dô­vod vy­chut­nať si prí­tomný oka­mih a vždy je dô­vod ďa­ko­vať za svoj ži­vot.

Ne­tráp sa pre lásku, ak ťa prí­liš se­becky zra­ňuje.

Ne­tráp sa pre ľudí, ktorí za to ne­stoja.

Hlavu hore prin­cezná, spadne ti ko­runka.

Komentáre