Po­sil­ňo­va­nie svals­tva by ne­malo byť v žiad­nom prí­pade iba cie­ľom ak­tív­nych špor­tov­cov, ale malo by sa stať dô­le­ži­tým aj u oby­čaj­ných ľudí. Kaž­dým vy­trva­lost­ným po­hy­bom na­po­má­haš spa­ľo­va­niu ulo­že­ných tu­ko­vých zá­sob, ale to ne­stačí. Áno, ubú­da­jú­cimi ki­lami sa svaly stá­vajú viac vi­di­teľ­nými, no sú mäkké, krehké a ne­vyp­ra­co­vané. Práve kvôli tomu je ne­vy­hnutný po­sil­ňo­vací tré­ning.


foto: unsp­lash.com

Svals­tvo prie­mer­ného do­spe­lého člo­veka do­sa­huje úro­veň 40 % z cel­ko­vej te­les­nej hmoty. U ak­tív­nych špor­tov­cov je to niečo cez 50 %. Každý je­den ľud­ský sval sa skladá z množ­stva sva­lo­vých vlá­kien a ich množ­stvo je zá­kla­dom cel­ko­vého ob­jemu svals­tva. Po­čet sva­lo­vých vlá­kien sa špor­to­vou ak­ti­vi­tou ne­mení, zväč­šuje sa aku­rát ich hrúbka, ale to iba v prí­pade pra­vi­del­ného a ne­pretr­ži­tého za­ťa­žo­va­nia svals­tva. Je dobré ve­dieť, že každý druh športu vy­tvára iný druh svals­tva. Preto telo kul­tu­ris­tov, bež­cov alebo ta­neč­ní­kov dis­po­nuje iným ty­pom svals­tva.


foto: unsp­lash.com

Čím viac sva­lo­vých vlá­kien tvorí svals­tvo, tým na­rastá aj ob­jem svalu. Ľud­ský or­ga­niz­mus však za­pojí vždy len toľko sva­lo­vých vlá­kien, koľko je po­treb­ných pre vy­ko­na­nie ur­či­tého po­hybu. Ak chceš svoje svaly po­sil­ňo­vať, mu­síš vy­ko­ná­vať roz­ličné cviky a po­u­ží­vať za­kaž­dým iné zá­ťaže.

V úvod­nej etape tré­ningu sa svals­tvo pri­pra­vuje k te­les­nej ak­ti­vite na pra­vi­del­nej báze. Ide o formu uče­nia sa, or­ga­niz­mus si osvo­juje nové po­hy­bové ná­vyky. Pri­bližne do 2 týž­dňov sa mení me­ta­bo­liz­mus, v roz­me­dzí 5 – 6 týž­dňov na­stá­vajú te­lesné a bio­lo­gické zmeny. Svaly prí­liš ne­rastú, rast svals­tva je vi­di­teľný zhruba po 6 – 8 týžd­ňoch. K do­sia­hnu­tiu rastu sva­lo­vej hmoty ne­pos­tačí len pra­vi­delný tré­ning. Ne­vy­hnutné je správne stra­vo­va­nie, najmä do­sta­točný prí­jem pro­te­ínov.


foto: unsp­lash.com

Roz­voj svals­tva má ne­málo vý­hod. Vý­sled­kom je pevná forma, zmena po­meru te­les­ných par­tií, ďa­lej sa zlep­šuje kon­dí­cia, vý­kon­nosť a sila, zlep­šuje sa tiež me­ta­bo­liz­mus, čin­nosť srdca, dý­cha­nie, zvy­šu­ješ si psy­chickú po­hodu. Tré­ning je nutné za­čať s ma­lými vá­hami. Dbaj na po­stup­nosť, tré­nuj však opatrne, vy­hý­baj sa zby­toč­nému pre­ťa­že­niu, pra­vi­delne od­dy­chuj, sle­duj re­ak­cie svojho tela a vy­tú­žené vý­sledky sa do­sta­via!

Komentáre