Som dievča, ktoré ma rada ľudí okolo seba. Ne­zná­šam sa­motu, aj keď mi nie­kedy urobí dobre. Rada sa roz­prá­vam a nad­vä­zu­jem nové pria­teľ­stvá. No ako roky ubie­hajú, prišla som na to, že na zná­mosť, alebo pria­teľ­stvo ne­stačí jedna osoba, ale na to mu­sia byť dvaja.

1a48e449ea2749d383952730ea213e99

foto: pin­te­rest.com

Ni­kdy som ne­mala prob­lém nad­via­zať kon­takt s inými. Za­kaž­dým, keď mi bol nie­kto sym­pa­tický, rada som sa s ním spria­te­lila a sna­žila sa udr­žia­vať kon­takt. Sa­moz­rejme, že som to ne­ro­bila ne­ja­kým ná­sil­ným spô­so­bom, 🙂 ale vraví sa, že keď sa chceš s nie­kým stret­núť, tak bez toho, aby si mu to po­ve­dala, na to ne­príde.

Na­di­šiel čas, kedy ma to už pre­stalo ba­viť. Vraví sa, čím viac pria­te­ľov okolo seba máš, tým je to lep­šie. No už te­raz viem, že to vô­bec nie je pravda. Po­lo­žila som si otázku: chcem mať 50 ne­úp­rim­ných pria­te­ľov alebo me­nej tých úp­rim­ných?

Vo svo­jom ži­vote som uro­bila pár zá­važ­ných zmien a chcela som za­čať od­znova. Veľmi dávno som sa od­sťa­ho­vala z môjho rod­ného mesta a na­sťa­ho­vala som sa sem späť. Veľmi som sa na to te­šila, keďže som tu mala dosť pria­te­ľov, no pop­ravde mi ich os­talo veľmi málo, keďže ini­cia­tíva z mo­jej strany ne­us­pela. Sa­moz­rejme, že ak sa s nie­kým ne­stre­tá­vate dlhú dobu, tak ne­mô­žete ča­kať na to, že po va­šom prí­chode bude všetko úžasné. No keď niečo chcete, všetko sa dá 🙂

Veľa pria­te­ľov a do­konca aj nie­koľko blíz­kych som za­čala oslo­vo­vať. No keď si nie­kto vy­myslí aj tú naj­hor­šiu vý­ho­vorku ľud­stva, na to aby sa vy­hol stret­nu­tia s vami, pre­stane vás to ba­viť. Moja naj­lep­šia pria­teľka mi vždy vra­vela, na čo sa sna­žím, ak tá druhá strana nemá zá­u­jem, no ja som člo­vek ne­ob­lomný a to zna­mená, že som po­kra­čo­vala ďa­lej. Veď sa­moz­rejme je tu mož­nosť, že tá ,,vý­ho­vorka,, bola prav­divá.

7fc04c0b4e7acd16e6914bdae92643a7

foto: pin­te­rest.com

No už dnes viem, že ne­bola. Dnes viem, že pria­teľ­stvo je o po­cite, kedy sa máte na koho ob­rá­tiť. Je to o tom, že ak za­vo­láte da­nej osobe, viete, že príde za vami aj o pol­noci. Je to o tom, že aj keď je 100 % za­nep­ráz­dnená, tú se­kundu na kávu, alebo čo­koľ­vek iné si nájde. Je to o tom, že ak je ko­mu­koľ­vek ťažko a cíti sa pod psa,  stretne sa s vami. A na­ko­niec aj s tromi deťmi na krku a s man­že­lom príde za vami, pre­tože Vás chce vi­dieť. Všetko os­tatné je vý­ho­vorka. Pria­teľ­stvo je to naj­cen­nej­šie, čo na svete máme a preto:

Ma una­vujú ľu­dia, ktorí sa stále na niečo vy­ho­vá­rajú.

Una­vujú ma ľu­dia, ktorí sa, len budú sťa­žo­vať a stále majú ne­jaké prob­lémy. A v ži­vote Vám ne­na­píšu nič po­zi­tívne, len preto aby vy­ze­rali, že sú za­nep­ráz­dnení.

Una­vujú ma ľu­dia, ktorí klamú a ne­ho­vo­ria veci na ro­vinu.

Tento člá­nok, by som veľmi rada ve­no­vala všet­kým tým, ktorí mňa, mo­jich blíz­kych, alebo ko­ho­koľ­vek iného kla­mali a tým pá­dom ho aj zra­nili. Rada by som od­ká­zala iným, že ak ne­majú zá­u­jem stre­tá­vať sa s da­ným člo­ve­kom, nech sa ne­tvá­ria ako pria­te­lia, pre­tože pria­te­lia nie sú. Eš­teže exis­tujú so­ciálne siete, na kto­rých sami seba kla­mete.

e765c36563992cf37b2222a2c8cfade0

foto: pin­te­rest.com

Ak sa s nie­kým nech­cete pria­te­liť po­ve­dzte to na ro­vinu. Ne­vy­ho­vá­rajte sa a ne­dá­vajte dru­hej strane ná­dej a vý­ho­vorky, pre­tože ich ra­níte. A tí ktorí sú zra­není, vy­kaš­lite sa na to. Taká osoba vám za to ne­stojí. A už sa ne­snaž a ni­koho ne­kon­tak­tuj, pre­tože to NEMÁ ZMY­SEL.

Komentáre