Každá si rada kúpi nové to­pánky, niečo pekné na seba, rady sa od­me­níme náv­šte­vou ka­der­níčky či koz­me­tičky. Ako dlho si do­ká­žeme vy­be­rať správnu farbu to­pá­nok? Celú več­nosť, že? Os­tatne, naši par­tneri (ďa­kujme za ich tr­pez­li­vosť) by nám ve­deli o tom roz­prá­vať… Koľ­ko­krát sa ale stane, že sa za­mys­líš nad jed­lom pred tým, než ho zješ?

Na zá­klade čoho si vy­be­ráš, kým ho­díš niečo v po­tra­vi­nách do ko­šíka? Na zá­klade re­klamy? Tak, ako nám la­hodí farba no­vých to­pá­nok, telu musí la­ho­diť jedlo, ktoré pri­jíma. Opa­ku­jem – telu musí la­ho­diť jedlo! Milí či­ta­te­lia, klo­básky la­ho­dia, ale nie telu!

Včera som si opäť vy­po­čula moju mladú sto­na­júcu ka­ma­rátku… Vraj sa ne­cíti dobre a musí brať lieky na zvý­šený cho­les­te­rol. Po­ču­jem dobre? Dobre, každý máme svoje chvíle, keď sa ne­cí­time dobre a každý máme svoje cho­roby, ktoré jed­no­du­cho máme ge­ne­ticky dané. Ale tých „cho­rých“ mla­dých ľudí, čo denne stre­tá­vam, je is­totne viac ako dô­chod­cov v ná­kup­nom cen­tre po­čas vý­pre­da­jov!

Po vy­po­čutí chro­no­lo­gicky zo­ra­de­ného zo­znamu cho­rôb, ktoré mi teda s is­krič­kami v očiach ka­moška vy­me­no­vala, som si za­hryzla do ja­zyka…Ka­moška moje pred­nášky o jej stra­vo­vaní a ži­vo­tospráve už veľmi dobre po­zná. Veľmi dobre viem, ako ju ta­kýto pred­nes „ob­ťa­žuje“.

Hneď ako do­ho­vo­rila, vr­hla sa na jedlo, aby ne­daj­bože, ne­mu­sela jesť svoju dávku lie­kov na­lačno. Za­čalo to pre­sla­de­ným jo­gur­tom značky „Po­znáte z re­klamy“, ktorý ale, bo­hu­žiaľ, s jo­gur­tom nič spo­ločné nemá. Ka­ma­rátka už do­predu vy­cíti to moje za­ške­re­nie, keď ju vi­dím jesť ne­jaké po­dobné od­padky a ja zase veľmi dobre po­znám jej ohra­dzu­júcu vetu: „Čo sa mra­číš, veď toto je zdravé, ne­po­ze­ráš re­klamy?!“ Sú sku­točne jo­gurty plné cukru, éčok a z mlieka umelo gra­víd­nych kráv také zdravé, len preto, že tak re­klama káže?

Po pred­jedle prišlo na rad 6 oby­čaj­ných pše­nič­ných to­as­tov so šun­kou…ne­ča­kala na môj úškrn a rýchlo si na­krá­jala na ta­nier uhorku do­ve­zenú z Azer­baj­džanu za­ba­lenú vo fó­lii, bez umy­tia! Pop­ri­tom mala ví­ťa­zo­slávny po­krik: „Vší­maš si tú uhorku? Že už sa sna­žím zdravo jesť?“ V týchto chví­ľach jej rada pri­po­me­niem ob­do­bie, keď cho­dila pra­vi­delne cvi­čiť a stra­vo­vala sa k tomu ná­le­žite, pod mo­jím do­zo­rom. „Bola si vtedy chorá, bolo ti vtedy tak zle?“…je­dinú ho­rúčku, ktorú vtedy mala, bola len sva­lová z tré­ningu.healthy-people-woman-girlfoto: pe­xels.com

Šport mal pre ňu tak ka­ta­stro­fálny ved­ľajší úči­nok, že ne­mu­sela brať žiadne lieky. Stravu v tej dobe upra­vila len na­ozaj mierne, no po­hyb spô­so­bil, že telo sa s nie úplne ide­ál­nou stra­vou ve­delo vy­spo­ria­dať. Ne­ro­zu­miem prečo, keď dnešní mladí ľu­dia po­znajú od­po­veď na svoje ne­duhy, ne­vys­tú­pia zo svo­jej zóny kom­fortu, ale rad­šej zo­stanú šom­rať pekne doma v tep­lúčku a chorí.

Vďaka mo­jej ka­ma­rátke už ne­bo­ju­jem s ľuďmi, čo zo seba ro­bia od­pad­kový kôš. Há­džu do seba od­padky s ve­do­mím, že to je zdravé! Veď re­klamy tlčú do hlavy, že je­dia správne veci… Áno, vo­ľa­kedy ne­bol pše­ničný chle­bík mo­di­fi­ko­vaný a plný ché­mie, a kvôli tvr­dej práci na poli bolo treba jesť vý­živné a ťažké jedlá, ale do­kedy sa bu­deme tvá­riť, že tie po­tra­viny sú stále to, čo za čias na­šich ba­bi­čiek? Ap­ropo, ro­bíme tak tvrdo, aby sme si mohli do­vo­liť toľký ka­lo­rický prí­jem? Alebo len se­díme 8 ho­dín v práci…

Nie, ne­mo­ra­li­zu­jem, pred­ná­šok o zdra­vej strave máme všetci plné zuby…Sama nie som zás­tan­com pa­leo-raw-vege vy­ška­tuľ­ko­va­nej stravy. Ale nie­kedy sa stačí len viac zau­jí­mať o to, čo jeme, pre­hod­no­co­vať zdrav­šie ver­zie, čí­tať obal vý­robku, zdvi­hnúť za­dok! Verte alebo nie, bude nás to stáť me­nej pe­ňazí a ná­mahy, ako byť „chorí“.

Som zás­tan­com svojho zdra­vého roz­umu!

co­ver foto: www.nut­ri­ti­onp­harma.com

Komentáre