Po­znáš to..
Ráno zmeš­káš au­to­bus, roz­trhnú sa ti si­lonky, vy­le­ješ na seba kávu, okričí Ťa šéf, do­sta­neš zlú známku, ne­uro­bíš skúšku …
Celý deň sa to s te­bou ne­sie… Si smutná, na­hne­vaná a ag­re­sívna.
No vážne chceš do­vo­liť šé­fovi zni­čiť Ti deň?
Vážne chceš ší­riť ne­ga­tívnu ener­giu kvôli ma­lej dierke na si­lonke?
Tvoja ná­lada zá­visí len od toho, ako sa k da­nej si­tu­ácii TY SÁM po­sta­víš. Do­sta­neš zlú známku? Fajn, na­bu­dúce si ju opra­víš.
Zmeš­káš au­to­bus?
Možno si po­tre­bu­ješ dať voľno, alebo proste po­čkaj na ďalší.
                                                                                              Nič ne­stojí za tvoje trá­pe­nie. Nič.
Ako ho­vorí známy slo­ven­ský rap­per Kali:
,,Keď nejde o ži­vot, tak nejde o nič.“
Ni­kdy ne­vieš, čo sa môže udiať, tak ne­strá­caj svoj čas zby­toč­ným trá­pe­ním sa kvôli ma­lič­kos­tiam a ne­pod­stat­ným ve­ciam.
Za­čni sa te­šiť z ma­lých de­tai­lov, ktoré si do­te­raz bral ako sa­moz­rej­mosť.
Ďa­kuj, že mô­žeš štu­do­vať, že si máš za čo kú­piť kávu alebo, že máš prácu, ktorá ťa baví – a ak nie, tak to zmeň.
                                                                    Hlavne, buď šťastný.
                                                                                                        Ži­vot je krásny.

Komentáre