Ob­čas sa jed­no­du­cho za­mys­lím, aké by to bolo byť mu­žom. Ur­čite sa aj ne­jaký chlap ob­čas za­myslí, aké by to zas bolo v na­šom, žen­skom tele. Ne­je­den z nás by si to rád vy­skú­šal. Zau­jali ma veci, ktoré na­vzá­jom na sebe ne­do­ká­žeme po­cho­piť.

Tak aké by bolo byť v jeho tele a s jeho mys­le­ním? Žeby sme ko­nečne za­čali chá­pať ako môžu byť taký? Ako môžu po­čas roz­ho­voru s nami mys­lieť na to, či stí­hajú ísť na pivo skôr než za­čne zá­pas, prečo cho­bot­nica nemá cho­boty, ale chá­padlá, čo sa to tomu autu stalo, keď vy­dalo ten čudný zvuk, či sa mu­síme toľko vzru­šo­vať nad roz­há­dza­nými tren­kami a po­lož­kami po ce­lom byte, prečo majú zvie­ratá laby a nie ruky a nohy?

Ako môžu na všetko pri­kýv­nuť aj keď ne­ve­dia, čo ho­vo­ríme? Ako ich môže roz­ču­ľo­val ich emo­ci­onálne po­bú­rená pria­teľka po­čas svo­jich dni? Ne­stačí, že nie­kedy roz­ču­ľu­jeme samé seba? Ako nás môžu ma­ni­pu­lo­vať li­chôt­kami keď niečo chcú?


A aké by to bolo pre nich byť v žen­skom tele? Po­cho­pili by ko­nečne žen­skú lo­giku? Ako skvele do­káže na­kú­piť aj keď vô­bec nič ne­pot­re­buje? Ako ne­môže ve­dieť par­ko­vať? Ako do­káže za­kaž­dým nájsť ar­gu­menty a vy­hra­bať me­siace či roky staré kon­flikty, fakty, správy, jed­no­du­cho čo­koľ­vek? Ako môže ro­biť toľko vecí na­raz? Ako môže pre­ží­vať také množ­stvo emo­ci­onál­nych vý­bu­chov po­čas svo­jich dní? Ako ju do­káže vy­to­čiť ne­po­ria­dok a nohy na stole? Ako sa z nej do­káže za mi­nútu stať agentka FBI a zis­tiť všetko na čo si spo­me­niem? Ako ve­dia, že ich ne­po­čú­vame i keď do­ko­nale pri­ky­vu­jeme na každé slovo?

Tak milé dámy a milí páni asi takto by som zhr­nula as­poň pár zá­klad­ných právd o na­šich a va­šich mys­liach a o na­šich ne­po­cho­pe­ných vlast­nos­tiach a zvy­koch. Sa­moz­rejme by ich mohlo byť viac, ale toto sú tie naj­zá­klad­nej­šie mi­ni­málne pre mňa. Tak čo na to ho­vo­ríte? Zhod­neme sa? Chceme to na na­šich mi­lo­va­ných mu­žoch a vy na va­šich dra­hých že­nách po­cho­piť?

Komentáre