Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Mys­lím, že som za­žil stredu, ako za­tiaľ žiadnu inú. Dlho som ne­mal po­riadny sex, ktorý by mi utk­vel v pa­mäti pred­po­kla­dám ešte najb­ližší rok. Do­te­raz cí­tim na sebe jej vôňu, jej vlasy na mo­jej bunde, jej DNA vo svo­jich ústach. Jedna z Vás, od­váž­nych žien mi pred pár dňami na­pí­sala krásny email, po kto­rom pre­šli asi dve mi­núty a stál priamo v po­zore, ne­doč­kavý na jej tvár, jej za­dok, jej par­fém.

Moja pred­sta­vi­vosť hrá far­bami pri kaž­dej z Vás. Viem si ťa živo pred­sta­viť ako se­díš nahá na mo­jich no­hách, ako sa k tebe sk­lá­ňam skoro ako k bo­hyni sexu. No za­žiť toto v pria­mom pre­nose je pre muža dosť hlavu za­mo­tá­va­júca si­tu­ácia. Čestné slovo dá­vam na to, že na Mi­cha­elu bu­dem od te­raz mys­lieť každú se­kundu pred spa­ním, každé ráno pred ra­ňaj­kami, pred osu­do­vým dňom na smr­teľ­nej po­steli.

Po­zorne te­raz čí­taj, ne­bu­dem okolo toho pí­sať omáčky, pekne ti to na­ser­ví­ru­jem na zla­tom pod­nose, ten di­voký sex, ktorý som za­žil pár ho­dín do­zadu s krás­kou vyš­šej po­stavy, s jemne ry­ša­vými vlasmi.

Ne­šlo o žiadne vážne stret­nu­tie, ne­dá­val som veľké šance diev­čaťu, ktoré vlastne po­znám len cez email. Skrátka, som mal dnes nudný deň, tak som ho chcel ozvlášt­niť a po­viem ti, že nie­kedy je kurva dobrý ná­pad za­žiť spon­tánny sex s nie­kym, kto ťa na prvý po­hľad pri­ťa­huje. Ne­ča­kaj dlho, mohla by si tú prí­le­ži­tosť pre­pásť, takže najb­liž­šie, keď ma uvi­díš a bu­deš si mys­lieť, že som ja ten Adam, tak mi skoč do ná­ruče.

O 16:00 som na­stú­pil vy­fe­šá­ko­vaný do auta, pri­pra­vený vy­z­dvi­hnúť ne­známu Mišku na jej ad­rese trva­lého byd­liska. Ne­mal som na­plá­no­vané nič. Ani tému roz­ho­voru, ani miesto kam pôj­deme jesť, skrátka žia­den plán. Ne­skôr som ale pri­šiel nato, že Miška si toto stret­nu­tie plá­no­vala mi­ni­málne me­siac do­predu.

Pri­sta­vu­jem auto na ne­me­no­va­nej ulici číslo 46, po­zorne sle­du­jem vy­sokú chudú zrzku ako mieri ku mne a te­ším sa, že na­ozaj vy­zerá krásne. Ur­čite mi stihla vy­čí­tať z očí, že dnes ve­čer má veľkú šancu, lebo na­miesto po­zdravu mi ve­no­vala krásny ne­známy bozk. Za od­vahu jej teda dá­vam 10 bo­dov z 10.

Šla­pem na ply­nový pe­dál a mie­rim smer Ko­liba na po­po­lud­ňajší vý­hľad. Pri vstup­nej bráne do are­álnu obyt­nej časti vy­tá­čam te­le­fónne číslo 0902 133 ***, vďaka kto­rému ma to krásne pustí dnu. Par­ku­jem Land Ro­ver v hor­nej časti ne­up­ra­ve­ného te­rénu s vý­hľa­dom na celé mesto. Ne­mám čas ani na od­lo­že­nie žu­vačky. Miška sa stihla ukrut­nou rých­los­ťou pre­miest­niť na za­dné se­dačky a ru­kou v mo­jich vla­soch mi naz­na­čuje, že ju mám na­sle­do­vať.

Se­díme na za­dných se­dad­lách, cez tó­no­vané sklá sle­du­jem oko­lie auta, ne­mám v pláne de­liť sa o náš rýchly sex s nie­kym tre­tím. Len se­dím a ne­chám sa uná­šať prek­va­pe­ním, ktoré si pri­pra­vila. Si­lonky, ktoré má na sebe len jemne na­trhla presne na tom mieste, na ktoré te­raz mys­líš. Pár­krát si na­sli­nila prsty, ve­no­vala sama sebe váš­nivé do­tyky a ob­rá­tila všetku po­zor­nosť na mňa.

Ja len ne­vinne se­dím, ča­ka­júc na prie­beh a mod­lím sa, aby táto streda ne­mala konca. Ne­stihla prejsť ani mi­núta a bol som v nej. V mla­dej zrzke, ktorá sa te­raz jemne za­kláňa do­zadu tak, že obe moje ruky sú na jej panve a pevne ju dr­žím, aby sa cez se­dadlá ne­pre­padla rovno na pa­lu­bovku. Len ju tak ma­jet­nícky dr­žím, ob­ze­rám si jej telo, jej nohy, si­lonky, ktoré majú na ľa­vom stehne ob­rov­ské očko a uží­vam si to. Uží­vam si, že strá­cam kon­trolu nad or­gaz­mom, že ne­trvá dlho a cí­tim ako sa stiahla, cí­tim, že ten or­gaz­mus pri­chá­dza, že si mô­žem v pl­nej kráse užiť sex s vý­hľa­dom na hlavné mesto.

Kočka, ne­viem akú stredu si mala ty, no ak bola lep­šia ako tá moja, po­kojne si to rád vy­po­ču­jem alebo za­ži­jem. Je­diné, čo mi te­raz ostáva, je do­piť už ot­vo­renú fľašu šam­pusu, spo­mí­nať na dnešný sex a pra­co­vať na mo­jom už čo­skoro ak­tív­nom ins­ta­grame, na­koľko ten prvý mi za­blo­ko­vali kvôli prí­liš pi­kant­nému ob­sahu. Chys­tám pre teba ins­ta­gram, na kto­rom náj­deš všetky moje sex články od A po Z a sľu­bu­jem, že už ni­kdy ne­pôj­deš spať su­chá. Po­zorne sle­duj moje najb­liž­šie články a náj­deš v nich od­kaz na pro­fil.

Na­veky, tvoj Adam.

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre