Do­te­raz ste si možno mys­leli, že za­žiť ne­opä­to­vanú lásku je pre­klia­tím. My vás však pre­sved­číme, že v sku­toč­nosti je to ob­rov­ský dar.

Po­zná to každý, kto si tým pre­šiel – a pre­šli si tým na­ozaj mnohí. Keď ostane vaša láska k nie­komu ne­opä­ta­vaná, lásku, vá­šeň, ná­dej a túžbu vy­s­trieda tr­pká pa­chuť zlo­me­ného srdca. Ba­lan­su­jete na hrane lásky a ne­ná­visti, trá­pia vás vý­čitky sve­do­mia, nič vám ne­do­káže spra­viť ra­dosť. A aj keď si možno mys­líte, že voči vzťa­hom osta­nete už navždy chladní, a že toto je tá naj­hor­šia vec, aká sa vám mohla stať, my vás pre­sved­číme o opaku. Ne­opä­to­vaná láska je, presne na­opak, tá naj­lep­šia vec, aká vás v ži­vote mohla stret­núť.

Toto je 5 dô­vo­dov, prečo je to tak.

Aj ne­opä­to­vaná láska je láska

Na­priek tomu, ako veľmi je bo­les­tivá a na­priek tomu, ako veľmi vás ničí, nič nie je len čierne alebo biele. Aj ne­opä­to­vaná láska vám dá mož­nosť spoz­nať, čo to vlastne láska je. Bu­dete za­mi­lo­vaní a o do­tyč­nej osobe bu­dete pre­mýš­ľať prak­ticky 24/7.

Ale presne o tom láska je. Nie­kedy je dobrá, nie­kedy je zlá. Stále je to však láska. Láska, ktorá vždy bola, je a bola po­va­žo­vaná za naj­lep­šieho ži­vot­ného uči­teľa. Neb­ráňte sa jej. Ne­chajte sa ňou viesť a na­čú­vajte, čo vám chce po­ve­dať.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
pe­xels.com

Na­učíte sa mi­lo­vať bez­pod­mie­nečne

Či sa to nie­komu páči alebo nie, pravda je taká, že ne­opä­to­vaná láska je naj­vyš­šou for­mou lásky. Ve­dia to všetci tí, ktorí ju za­žili. Pre­tože je­dine ona vás nie­koho na­učí mi­lo­vať bez­pod­mie­nečne.

Len sku­točne čis­tou a úp­rim­nou lás­kou sa dá mi­lo­vať nie­kto, kto vás o vašu lásku ne­žia­dal. Len sku­točne čis­tou a úp­rim­nou lás­kou sa dá mi­lo­vať nie­kto, kto vaše city ne­opä­to­val. Len sku­točne čis­tou a úp­rim­nou lás­kou sa dá mi­lo­vať nie­kto, kto vás možno zra­nil. No vy si aj tak že­láte, aby bol šťastný. Bez­pod­mie­nečná, ne­opä­to­vaná láska je nie­čím, čo vám po­máha du­ševne a osob­nostne rásť.

Ne­opä­to­vaná láska na­štar­tuje vašu kre­a­ti­vitu viac, než čo­koľ­vek iné

Len pop­re­mýš­ľajte. Z akej emó­cie vznikli na­ji­ko­nic­kej­šie li­te­rárne diela? A naj­väč­šie hity o láske? Sa­moz­rejme, išlo o lásku. Ale ur­čite nie o šťastnú. Bola to práve ne­na­pl­nená, ne­opä­to­vaná láska. To ona je vo­dou na mlyn pre všetky naj­väč­šie diela.

Je to už raz tak. Väč­šina ľudí rieši svoju frus­trá­ciu z lásky tým, že sa ab­so­lútne po­no­ria do svo­jej práce. A v mno­hých prí­pa­doch je to to naj­lep­šie, čo môžu uro­biť. Lás­kou zlo­mení ľu­dia, ktorí tú­žia za­bud­núť, sú to­tiž nie­len mi­mo­riadne pro­duk­tívni a vy­trvalí, ale aj mi­mo­riadne kre­a­tívni. Vy­užite to vo svoj pros­pech a pre­meňte svoju bo­lesť na ne­jaké dielo, ktoré tu po vás ostane.

pe­xels.com

Sta­nete sa oveľa tr­pez­li­vej­ším člo­ve­kom

Ur­čite ste sa už stretli s tvr­de­ním, že veci sa ne­dejú vtedy, keď chcete vy, ale vtedy, keď je na ne ten správny čas. A ni­kto iný to­muto tvr­de­niu ne­ro­zu­mie lep­šie, než ľu­dia, ktorí si mu­seli prejsť bo­les­ťou spô­so­be­nou ne­na­pl­ne­nou lás­kou.

Práve tá bo­lesť ich však na­učila, že preto, aby sme niečo zís­kali, mô­žeme uro­biť všetko, čo je v na­šich si­lách, no aj tak nad ni­čím ne­máme plnú moc. Ni­koho nie je možné pri­nú­tiť, aby nie­koho mi­lo­val. A tak je do dobré.

Ne­na­pl­nená láska z vás spraví úplne iného člo­veka

A to je jedna z jej naj­väč­ších vý­hod. Naj­sil­nejší ľu­dia sú to­tiž tí, ktorí sa už nie­kedy ocitli na úpl­nom dnes. A ne­opä­to­vaná láska vás na dno pri­niesť ur­čite vie. ALE. Sa­moz­rejme, bude to bo­lieť. Veľmi bo­lieť. Možno nie­koľko me­sia­cov, možno rok, možno do­konca nie­koľko ro­kov. Ne­snažte sa tento pro­ces urých­liť.

No keď bo­lesť po­mi­nie, v zrkadle uvi­díte miesto svojho od­razu sku­toč­ného hr­dinu. V jedno ráno vsta­nete a uvi­díte v ňom svoje úplne nové JA. Bu­dete tr­pez­li­vejší. Bu­dete vy­trva­lejší. Bu­dete em­pa­tic­kejší. Bu­dete skú­se­nejší. No hlavne, bu­dete sil­nejší, než väč­šina ľudí vô­kol vás.

zdroj: the­minds­jour­nal

Komentáre