Šťas­tie je to, po čom prah­neme všetci. Keď sa cí­time šťastní, ži­vot je hneď krajší a prob­lémy sa nez­dajú až také zá­važné. Ľu­dia sa roky po­kú­šajú nájsť re­cept na šťastný ži­vot. Mys­lia si, že ak na­do­budnú ur­čitý ma­je­tok, alebo si nájdu lásku svojho ži­vota, do­stanú vy­tú­ženú prácu, či budú do­ko­nalo zdraví, že až vtedy budú šťastní. No šťas­tie ne­pozná slovko „keď“. Je to ak­tu­álny po­cit, ktorý si mô­žeš vy­pes­to­vať svo­jimi ná­vykmi a po­stojmi. Tu je pár jed­no­du­chých ti­pov, ako zo svojho ži­vota od­strá­niš ne­ga­ti­vitu a za­me­riaš sa na šťas­tie.

1. Pre­staň na spo­lie­hať na to, že ťa nie­kto urobí šťast­nou

Bod číslo jedna a zá­ro­veň asi naj­dô­le­ži­tejší. Zá­klad je uve­do­miť si jedno, nik, na­ozaj nik iný ťa ne­do­káže uro­biť šťast­nou len ty sama. Je to tvoje roz­hod­nu­tie. Ty sa mu­síš tak cí­tiť. Ne­spo­lie­haj sa na to, že je­den deň do tvojho ži­vota príde nie­kto, vďaka komu sa všetko zmení. Ne­zmení. Zmena je v tebe a len ty roz­ho­du­ješ o tom, ako sa chceš cí­tiť.

2. Pre­staň sa sťa­žo­vať

Kaž­do­denné sťaž­nosti ešte ni­komu ne­po­mohli. Otra­vujú oko­lie a teba zby­točne obe­rajú o ener­giu. Každý máme to svoje, na čo by sme sa naj­rad­šej po­sťa­žo­vali, no nie­ktorí z nás sa do­kážu ovlá­dať. Ob­čas vy­ven­ti­lo­vať svoj hnev nie je na škodu. No kaž­do­denné frf­la­nie je ná­vy­kové. Pri­náša omnoho viac škody ako si vieš pred­sta­viť.

3. Sú­streď sa na to dobré

Ne­ve­rím, že sa v tvo­jom ži­vote ne­vys­ky­tujú dobré veci. Ur­čite tam sú, len treba ot­vo­riť oči. Za­me­raj sa na ne. Možno sú to ľu­dia, s kto­rými trá­viš každý deň v škole, či v práci, možno je to tvoja zá­ľuba, ktorá ťa na­pĺňa. Uve­do­muj si, ktoré veci, ti pri­ná­šajú ra­dosť a snaž sa ich vy­hľa­dá­vať.

4. Ne­za­bú­daj na vďaku

A to každý deň. Ne­za­budni po­ďa­ko­vať za všetko, čo máš. Za to kým si a kde si. Za stre­chu nad hla­vou, za plné bruško, za dve nohy a dve ruky. Za to, že mô­žeš štu­do­vať alebo máš kde pra­co­vať. Za to, že ráno vy­šlo slnko a máš ďal­šiu mož­nosť po­ve­dať ľu­ďom, kto­rých máš rada, ako veľmi ich máš rada. Buď vďačná za ži­vot, ktorý je je­di­nečný a je len je­den.

View this post on Ins­ta­gram

Where do you want to tra­vel? @greg­ben­nati

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

5. Ži tu a te­raz

Vy­kašli sa už na to, čo sa stalo. Pre­staň si vy­čí­tať chyby, ktoré si uro­bila. Stali sa, a keby sa ni­kdy ne­stali, o čom by bol ži­vot? Každý si so se­bou ne­siem mi­nu­losť, no nie každé jej do­volí, aby ho ovládla. Ne­do­voľ to ani ty. Rov­nako tak za­hoď strach a obavy z nie­čoho, čo sa ešte ne­stalo. Pre­staň na seba vy­tvá­rať tlak, ktorý nie je po­trebný. Ne­stre­suj sa zby­točne, veď v da­nej chvíli ur­čite prí­deš na to, ako ju vy­rie­šiť. Prob­lémy z bu­dúc­nosti v prí­tom­nosti aj tak ne­vy­rie­šiš.

6. Už im od­pusť

Viem, ub­lí­žili ti. No­síš v sebe krivdu, ktorú ne­vieš pre­kus­núť. No vieš, že tým ub­li­žu­ješ len sebe? Vieš, že po­msta ťa šťast­nou ne­spraví, pre­tože zlo ne­mô­žeš od­plá­cať zlom? Znova by si sa ob­klo­pila ne­ga­ti­vi­tou a ur­čite by ťa to šťast­nou dl­ho­dobo ne­uro­bila. Oveľa lep­šie je ne­chať ísť. Ne­chaj ľudí ísť, ne­chaj ísť bo­lesť, ktorú ti spô­so­bili.

7. Ne­chaj to od­ísť

Po­kiaľ sa vo svo­jom ži­vote sna­žíš na­silu udr­žať niečo alebo nie­koho, kto tam už ne­patrí, pri­ne­sie ti to veľa bo­lesti. Je to akoby si za se­bou ťa­hala ob­rov­ský bal­van a zá­ro­veň išla hore kop­com, takže ťa ten bal­van tiahne dole. Nie je jed­no­duch­šie sa ho pus­tiť? Bude sa ti krá­čať lep­šie a po­cí­tiš úľavu. Ne­chaj od­ísť to, čo ti bráni v šťas­tiu.

8. Ne­oča­ká­vaj a ne­bu­deš skla­maná

Člo­vek, od kto­rého nič ne­ča­káš ťa ne­môže skla­mať. Jed­no­du­ché pra­vidlo. Väč­šina dô­vo­dov na­šej ne­spo­koj­nosti spo­číva v tom, že máme pre­hnané ná­roky na ľudí, ktorí ich ne­do­kážu spl­niť. Po­tom ostá­vame smutní a skla­maní. Skús sa k tomu po­sta­viť z dru­hej strany. Ne­ča­kaj nič. A ak sa niečo po­darí, môže ťa to len prí­jemne prek­va­piť a po­te­šiť.

View this post on Ins­ta­gram

@bu­ri­mova #couple #love

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

9. Hýb sa

Aké jed­no­du­ché však? No tak účinné. Fy­zická ak­ti­vita ti na­po­môže z tela vy­pla­viť hor­móny šťas­tia, ktoré pris­pejú k dob­rej ná­lade. Na­vyše má množ­stvo be­ne­fi­tov na zdra­vie. Zni­žuje tlak, eli­mi­nuje stres a je to prí­jemný spô­sob od­re­a­go­va­nia sa. Ne­ho­vo­riac o po­zi­tív­nych účin­koch na tvoj po­stavu.

Komentáre