Ako sa vraví, za málo pe­ňazí veľa mu­ziky ne­ča­kaj, ale pri ces­to­vaní sa tým ria­diť ne­mu­síme. Stačí nám od­vaha, dobrá ná­lada, chuť spoz­ná­vať nové miesta a mať trošku dob­ro­druž­ného du­cha. Ne­mu­síš byť mi­li­onár, aby si si pl­nila sny a vi­dela krásy, ktoré nám svet po­núka.

travel

foto: lam­chame.com

Sama dobre viem, že naj­lep­šie vý­lety sú tie, ktoré spá­chame z ve­čera do rána s par­tiou naj­lep­ších ka­ma­rá­tov. Po­ba­líme sa do jed­ného ba­toha a ráno vy­ra­zíme. Každý sme iný a kaž­dého láka niečo iné, ale ja sama od­po­rú­čam vi­dieť nám naj­do­stup­nej­šie a veľmi krásne met­ro­poly ako Prahu, Bu­da­pešť, Vie­deň či Kra­kov. Všetky štyri mestá sú pop­ret­ká­vané his­tó­riou, pa­miat­kami a je tam na­ozaj na čo po­ze­rať. Tým, že sú nám zo Slo­ven­ska naj­do­stup­nej­šie, ke­dže všetky mestá sú v na­šich su­sed­ných štá­toch, nás ne­vyjdú ani tak draho. Pre tých, ktorí ne­vlast­nia au­to­mo­bil, sa všade vieme do­pra­viť vla­kom alebo au­to­bu­som, pop­rí­pade, ak sa nie­kto ozaj ne­bojí a má od­vahy na roz­dá­va­nie, môže vy­užiť stop. A dob­ro­druž­stvo sa môže za­čať.

„foto: vo­y­age.gent­side.com“

Či už ces­tu­jeme do nie­kto­rých z vyš­šie spo­mí­na­ných miest alebo kde­koľ­vek inde, naj­lep­šia fi­nančná po­moc je tá, ak tam máme nie­koho zná­meho, u kto­rého pár dní vieme pre­spať. Pekne sa to od­razí aj na cel­ko­vom ba­džete mi­nu­tom na vý­let. Pop­rí­pade, ak ideme ako par­tia, od­po­rú­čam ešte po­ze­rať hos­tely, ča­sto­krát prek­va­pia veľmi dob­rou vy­ba­ve­nos­ťou, do­stup­nos­ťou a prí­jem­ným per­so­ná­lom.

Pred prí­cho­dom si na­štu­duj čo naj­viac in­for­má­cii o mies­tach, ktoré chceš vi­dieť. Buďte pri­pra­vené, zis­tite, ako tam fun­guje metro, do­prava a spoje. Vy­značte si veci a body na ma­pách, ktoré chcete vi­dieť, aby ste len tak zby­točne ne­blú­dili mes­tom a ne­mí­ňali pe­niaze na metro alebo inú do­pravu.

Budapest-1

foto:.shut­ters­tock.com

Na­ku­puj chutné a čerstvé jedlo v lo­kál­nych ma­lých su­per­mar­ke­toch alebo v po­u­lič­ných stán­koch. Nezdá sa to, ale na jedle sa tiež dá po­riadne ušet­riť. Ak máte mož­nosť, nav­štívte trž­nice a vy­skú­šajte miestne špe­cia­lity. Skú­ša­nie iných je­dál ako tra­dič­nej slo­ven­skej ku­chyne je na ne­za­pla­te­nie. Niečo si ob­ľú­biš, niečo už viac do úst ne­dáš 🙂 .

Ko­mu­ni­kuj s miest­nymi a zisti, kde sa oplatí ísť ve­čer na drink, kon­cert či ne­jakú miestnu ak­ciu. Ča­sto­krát sa ta­kýmto spô­so­bom do­sta­neme na miesta, ktoré sami ne­máme šancu spoz­nať.

Každé nové miesto má svoje čaro, svoju at­mo­sféru a niečo, čo si od­tiaľ od­ne­sieš. Či už to sú pekné spo­mienky, fotky, alebo zá­žitky, ur­čite bude na čo po kaž­dom vý­lete spo­mí­nať a na čom sa za­bá­vať. Ne­bojme sa, ob­ja­vujme, ces­tujme a spoz­ná­vajme.

Komentáre