Toto je 5 mo­jich ove­re­ných tri­kov, ktoré ti, dú­fam, po­môžu.

1. Kniha

Asi naj­zná­mejší trik ktorý po­znám. Vezmi si ho­ci­jakú knihu, ne­musí byť dobrá, práve na­opak. Tu platí pra­vidlo „čím nud­nej­šia, tým lep­šia“. Naj­po­hodl­nej­šia po­loha pri za­spá­vaní by mala byť na tvo­jom ľa­vom či pra­vom boku. Vtedy sú svaly ce­lého tela uvoľ­nené a teda by si sa mala cí­tiť čo naj­po­hodl­nej­šie. Aj keď toto je skôr in­di­vi­du­álne, ide­álnu po­lohu na čí­ta­nie máme všetci inú. A ne­za­budni knihu čí­tať pri tl­me­nom svetle, viem, nie je to to naj­lep­šie pre tvoje oči ale toto je len vý­ni­močne. Čím me­nej svetla, tým ľah­šie sa za­spáva.

2. Jas

Ak sa ti lep­šie za­spáva s mo­bi­lom v ruke, mala by si ve­dieť, že jas tvo­jej ob­ra­zovky je veľmi dô­le­žitý. Jas si daj preto na mi­ni­mum a ak chceš po­su­núť le­vel, stiahni si ap­li­ká­ciu Twi­light. Túto ap­li­ká­ciu mám už dva roky a ne­dám na ňu do­pus­tiť. Po za­pnutí bu­deš mať ob­ra­zovku len v od­tie­ňoch čer­ve­nej. A prečo? Pre­tože podľa vý­skumu sú všetky od­tiene mod­rej farby pre oči naj­viac iri­tu­júce. Preto ich táto ap­li­ká­cia úplne blo­kuje a na­hrá­dza všetky „os­tré od­tiene“ jem­nou čer­ve­nou.

3. ASMR

Možno si sa s ASMR už stretla a ak nie, je to vlastne zvuk alebo via­cero rôz­nych zvu­kov, ktoré pô­so­bia upo­ko­ju­júco a uspá­vajú. Na You­tube náj­deš množ­stvo vi­deí. Šep­ka­nie, ťu­ka­nie, ma­keup tu­to­riály etc. Možno sa ti to bude zdať divné, ale po čase si na tú divnú časť zvyk­neš. Od­po­rúča sa mať slú­chadlá, pre lep­šiu kva­litu zvuku. Ok­rem uspá­va­nia po­máha ASMR na­prí­klad aj s pre­ko­na­ním úz­kosti a po­dobne.

4. Re­la­xačná hudba, prí­behy na dobrú noc

Te­raz ti zase po­môže ap­li­ká­cia Calm. Tu si mô­žeš vy­brať či chceš po­čú­vať prí­behy, me­di­to­vať, po­čú­vať zvuky prí­rody, mora, pras­ka­jú­ceho dreva v krbe  atd.  Všetky z mož­ností by ťa mali upo­ko­jiť a pri troške šťas­tia aj uspať.  Ap­li­ká­cia je za­darmo, no bo­hu­žiaľ, nie­ktoré prí­behy alebo zvuky sú za prí­pla­tok :/.

5. Me­di­tá­cia

Po­sledná ap­li­ká­cia ktorú po­tre­bu­ješ je ap­li­ká­cia He­ads­pace. Je to jed­no­du­chá a pre­hľadná ap­li­ká­cia ur­čená len  na me­di­to­va­nie. Pr­vých 10 dní je za­darmo a po­tom je spo­plat­nená. Ale to vô­bec ne­vadí, pre­tože za tých 10 dní sa na­učíš ako me­di­to­vať sama a už žiadnu ap­li­ká­ciu po­tre­bo­vať ne­bu­deš. Stačí ti oby­čajný ča­so­vač. Me­di­tá­cia je pros­pešná, ak ju ro­bíš pra­vi­delne. Po­máha od­bú­rať stres a vy­trie­diť myš­lienky. Stačí 5 mi­nút denne a čo­skoro uvi­díš zmeny :).

 

Pra­jem ti dobrú noc a sladké sny 🙂 

Komentáre