Tak rýchlo ako sa za­čal váš vzťah, tak rýchlo aj skon­čil. Vtedy sa sama seba pý­tala, že či je to správne roz­hod­nu­tie. Dnes vie, že bolo. Možno by jej to malo byť ľúto, ale nie je. Možno by mala ľu­to­vať svoje roz­hod­nu­tia, ale ne­ľu­tuje. Možno by sa mala chcieť ospra­vedl­niť, ale nechce. Možno by sa mala chcieť vrá­tiť, ale to je tá po­sledná vec, ktorú by uro­bila. Možno by ti mala od­pus­tiť, ale nejde to. Skratka bolo toho na ňu prí­liš. zdroj: unsp­lash.com

Možno ťa tieto slová bo­lia, ale je to tak. Možno to te­raz čí­taš a zra­ňuje ťa. Znovu. Ale ty si ju zra­nil sto­ná­sobne viac. Viem, bola to chyba vás oboch, ale ona si ju as­poň pri­znala. Za­tiaľ čo ty si jej kla­mal priamo do očí. Znovu a znovu. Sľu­bo­val a ne­do­dr­žal. Kde sú te­raz tvoje slová, že sa to ne­zo­pa­kuje? Kde sú te­raz tvoje slová, že všetko bude v po­riadku? Nie­kde na tej kope klam­stiev, ktoré si pre ňu mal?

A keď o tebe po­čúva te­raz? Úp­rimne? Je jej ťa ľúto. Kle­sol si až tak hl­boko. Na samé dno. A ona si len kládla otázku, čo ak je to jej vina? Roz­mýš­ľala nad tým deň a noc. Trá­pila sa. Áno, trá­pila. Do­konca sa chcela vrá­tiť k tebe, len aby si si ne­po­ka­zil ži­vot. Ale na­ko­niec si uve­do­mila, že to bolo tvoje roz­hod­nu­tie. Tvoja zlá voľba. A ona  ne­mohla uro­biť nič, len ti po­ve­dať, že to nie je správna cesta. Ale vy­bral si si sám.

A tak ťa te­raz pro­sím aby si ju ne­chal ísť. Aby si ko­nečne pre­stal všet­kým vra­vieť, že si ju ľú­bil. Aby si ko­nečne pre­stal so všet­kými tými klam­stvami okolo vášho vzťahu. Aby si si ko­nečne pri­znal, že to bola len hra. Hnusná hra, ktorú ne­vlá­dala hrať spolu s te­bou. Ne­ve­dela po tom všet­kom po­kra­čo­vať a pred­stie­rať, že sa nič ne­stalo.

Pro­sím ťa aby si ju ko­nečne vy­pus­til zo ži­vota. Aby si za­bu­dol jej meno. Aby si pre­stal o nej vra­vieť ho­ci­komu. Pre­stal ju spo­mí­nať v akej­koľ­vek sú­vis­losti. Aby pre teba pre­stala exis­to­vať tak, ako si ty pre­stal exis­to­vať pre ňu.

zdroj: pe­xels.com

Po­stu­pom času to vidí inak. Po­čia­točná ne­ná­visť k tebe nie aj až taká veľká ako bola. No stále ti ne­do­káže od­pus­tiť. Iba na konci zis­tila, že ťa vlastne ne­poz­nala. Veď ako by aj mohla. Po­znali ste sa tak krátko. Áno, je jej ľúto tohto všet­kého. Toho, ako si do­pa­dol. Toho, ako ste do­padli. Toho, ako sa to skon­čilo. Stále ju to nie­kde v srdci trápi ale tak to už chodí.

A po­mys­le­nie, že si te­raz taký aký si pre ňu, ju zni­čuje. Možno si to len na­ho­vára. Na­ho­vára, že všetko spô­so­bila tým, že ťa ne­chala ísť. Že už ne­vlá­dala po­kra­čo­vať v tom zni­ču­jú­com vzťahu. Dnes je však šťastná, že je všetko tak ako má byť. A mal by si byť aj ty. Mal by si ju ko­nečne ne­chať ísť. Možno si bol naj­lepší ako si to zvy­kol ho­vo­riť, ale nie pre ňu.

Komentáre