Nájsť si tro­chu času pre seba do­káže každý. A kto tvrdí, že nie, tak klame. No exis­tujú prí­pady, kedy fakt ne­stí­hame do­slova žiť. To ešte ne­zna­mená, že sa mu­síme vzdať cvi­če­nia. Na­šťas­tie tu máme stále in­ter­net, kde sa dá nájsť množ­stvo skve­lých vi­deí, podľa kto­rých si mô­žeš za­cvi­čiť aj doma.

Ak ne­máš práve ná­ladu na beh v chlad­nom po­časí, či tvoja cesta sa s ces­tou do fitka roz­bieha, od­po­rú­čam ti vy­skú­šať jedno z na­sle­du­jú­cich vi­deí, ktoré mô­žeš bez­prob­lé­mov od­cvi­čiť aj doma a to bez aké­ho­koľ­vek ná­ra­dia. Jedná sa o HIIT (vy­soko in­ten­zívne in­ter­va­lové tré­ningy), vďaka kto­rým spá­liš v krát­kom čase veľa ka­ló­rií. A nie len to. Spa­ľo­vať ti bude ešte aj pri­bližne 24 ho­dín po cvi­čení. Je­diné čo po­tre­bu­ješ je ma­xi­málne pol ho­dinka času, voda a ute­rák – pre­tože ver mi, po tomto sa z teba bude liať.

Ak roz­cvička nie je sú­čas­ťou vi­dea od­po­rú­čam si ju uro­biť ešte pred za­čiat­kom sa­mot­ného cvi­če­nia. To isté platí aj o zá­ve­reč­nom stre­čingu.

Tu sú moje na­job­ľú­be­nej­šie:

Ako prvé ti pri­ná­šam HIIT, za­me­rané na pá­le­nie tuku. Sú­čas­ťou je aj roz­cvička a stre­čing.

 

Toto  cvi­če­nie je za­me­rané na za­dok, stehná a bruško.

A na­ko­niec niečo na brušné svaly.

 

 

Komentáre