„Ten pravý príde, keď to bu­deš naj­me­nej ča­kať“ Blá, blá blá…! Ta­kéto klišé odomňa v tomto článku ne­ča­kaj. Tie pravé dô­vody, prečo ešte ne­pri­šiel ON, sú nie­kde inde.

Viem, do ka­rát ti ne­zahrá, keď vi­díš, ako sú už všetky tvoje ka­mošky šťastne za­dané a plá­nujú bu­dúc­nosť, dve deti, ro­dinný dom­ček s bie­lym plo­tom a psíčka z útulku… Ale ako si mô­žeš byť istá, že toto po­zlátko, akým sa pre­zen­tujú, je sku­točne to pravé? hands-437968_960_720foto: pi­xa­bay.com

Je smutné, že sa vô­bec za­mýš­ľaš nad tým, či vô­bec stret­neš nie­kedy toho pra­vého. Máš ho vy­sne­ného, presne vieš ako má vy­ze­rať a ako sa má sprá­vať. Nech sa páči, vy­šli že­la­nie do ves­míru a ča­kaj kým ti toho pra­vého vy­ro­bia! Za­vo­laj ka­mošky von a po pr­vom po­hári vína im vy­klop, ako si stále sama a ne­šťastná. Na­tlač sa od žiaľu bon­bó­nami ve­čer pred tel­kou…presne takto náj­deš toho pra­vého. Alebo sa vzchop a za­čni od seba!

Žiadna žena nie je rada sama. Žena je stvo­re­nie spo­lo­čen­ské a má vo vienku dá­vať a pri­jí­mať lásku. Či chceš alebo nie. Láska je pod­tó­nom kaž­dej jed­nej tvo­jej den­nej ru­tiny. Pri kaž­dom ná­kupe no­vého out­fitu, náv­števe fitka, kniž­nice či ceste do klubu po­tajme zú­faš, či ON tam bude, či ťa uvidí, či ťa osloví… no deň prejde a opäť za­spá­vaš sama v chlad­nej po­steli a v  zvlášt­nom ti­chu sa­moty.pexels-photo-198747foto: pe­xels.com

Ro­bíš ma­xi­mum aby si si na­šla toho pra­vého. Iste, páči sa ti veľa mu­žov v tvo­jom okolí. No po pr­vom rande zis­tíš, že niečo „tomu“ chýba. Mal zlé to­pánky, divné sprá­va­nie, je­den zub ne­se­del do rady, nechty prí­liš ne­up­ra­vuje alebo na tvoju otázku na en­vi­ron­men­tálne sprá­va­nie koz­me­tic­kých spo­loč­ností ne­od­po­ve­dal podľa tvo­jich pred­stáv…a takto to ide do­kola, rande za rande… Kla­meš samú seba! Jed­no­du­cho tieto vý­ho­vorky za­krý­vajú, že pri onom mu­žovi ne­pre­behla ché­mia, že to nie je TEN muž. Je to ale sku­točne tým, že je ne­do­ko­nalý, alebo tým, že máš prí­liš zi­de­li­zo­vané pred­stavy, po­kým ti ten sku­točný MUŽ uniká pod no­som?

V žiad­nom prí­pade ne­vra­vím aby si zní­žila ná­roky! Každá žena má svoju krásu a vnú­tornú hod­notu a žia­den chra­púň nie je hodný lásky od ženy len preto, aby ne­os­tala sama!pexels-photo-25015foto: pe­xels.com

Frašku ako „ten pravý ma bude mi­lo­vať takú, aká som“, si ne­chaj pro­sím pre seba. Toto len ospra­vedl­ňuje tvoju le­ni­vosť za­čať si ži­vot plá­no­vať inak, za­čať ro­biť niečo „na­viac“. Ne­za­budni, že vrana k vrane sadá a ak bu­deš len za­ned­baná žena s hys­te­ric­kými vý­kyvmi, zrejme pri­tiah­neš po­dobné in­di­ví­duum, pri­naj­lep­šom len prí­le­ži­tost­ného ná­sil­níka – al­ko­ho­lika.

Ten pravý by mal byť tvoja lep­šia po­lo­vička, nie nie­kto, pri kom sa bu­deš cí­tiť v zmysle „as­poň nie som sama“. Ak ON stále ne­pri­chá­dza, sadni si ku svo­jím pred­sta­vám a po­zri sa na to z dvoch po­hľa­dov:

1) Čo chceš od muža a na­opak, čo mu vieš dať? Sú tieto pred­stavy fér? Alebo chceš in­te­li­gent­ného su­per­mo­dela so zá­so­bou vti­pov na každý deň, ide­álne s by­tom a dvomi au­tami – veď predsa jedno aj pre teba, po­kým ty bu­deš len prie­merná šedá „do­ma­sedka“…? Na­stav si zrkadlo, zá­kon ves­míru vraví, že pri­ťa­hu­ješ to, čo vy­ža­ru­ješ.

2) Pred­stav si, že pravú lásku ni­kde ne­náj­deš, že láska ni­kdy ne­bude mať čo ro­biť v tvo­jom ži­vote. Čo by si ro­bila? Za­me­riaš sa na ka­ri­éru? Bu­deš ces­to­vať? Kde bu­deš hľa­dať vzru­še­nie, ktoré by ti inak pri­nie­sol ľahký flirt? Čo by ťa na­ozaj ba­vilo do ta­kej miery, že by si ne­po­mys­lela na lásku? Sprav si chvíľku a na­ozaj sa za­mysli nad svo­jim ži­vo­tom, pre­tože prv, než bude môcť mi­lo­vať nie­kto teba, bu­deš mu­sieť mi­lo­vať samú seba a svoje by­tie.pexels-photo-243221foto: pe­xels.com

Ko­niec kon­cov, za­čať žiť tak, že ne­bu­deš oča­ká­vať za kaž­dým ro­hom pravú lásku, bude pre teba ne­uve­ri­teľne oslo­bo­dzu­júce! Ot­vo­ria sa ti ne­ko­nečné mož­nosti ces­to­va­nia, spoz­ná­va­nia, pria­teľs­tiev, ka­ri­éry… Pre­pážku „Láska“ na te­raz za­tvor, obrň sa proti nej. Do­kedy bu­deš len stáť a ča­kať? Toto všetko ťa brzdí v uží­vaní sa­mot­nej pod­staty by­tia. Uží­vaj si ži­vot taký aký je, tu a te­raz, kde je na­pí­sané, že tu bu­deš na­veky? Roz­maz­ná­vaj sa sama, po­kojne si kúp aj kvety pre ra­dosť, mi­luj sa, EXIS­TUJ!

Za­čni si ce­niť všetko, čo ti pri­chá­dza do ži­vota. Znie to iro­nicky, ale na­jat­rak­tív­nej­šie sú ženy, ktoré ne­trápi ON. Tie, ktoré žijú svoj ži­vot s is­to­tou, slo­bodne a bez ob­me­dze­nia, vy­ža­rujú taký druh ener­gie, že to jed­no­du­cho nie je možné pre­hliad­nuť. Ale nedá sa ani fal­šo­vať. Mu­síš to pre­cí­tiť. Ten druh ener­gie, ktorý je schopný trans­for­mo­vať nie len tvoj ži­vot ale aj ži­voty ľudí okolo teba.

Takže pre­staň trá­viť svoj ži­vot hľa­da­ním toho pra­vého!

Nech ON je ten, čo ťa bude vy­hľa­dá­vať!

co­ver foto: pi­xa­bay.com

Komentáre