Vždy, keď som sa po­zrela na svoju ka­ma­rátku prišlo mi jej ľúto. Nie preto, že by mala ne­jaké prob­lémy v ro­dine, ne­bo­daj psy­chické, ale kvôli tomu, ako ľahko sa ne­chala zlá­kať mu­žom priamo do po­stele.

Mohla sa s ním po­znať deň, týž­deň, rok, možno to bol aj jej ka­ma­rát z det­stva. Vždy, ak chla­pec pre­ja­vil u nej čo i len ná­znak sym­pa­tií, po­ho­tovo sa mu vr­hala okolo krku a za pár ho­dín s ním skon­čila v po­steli. Po ich váš­ni­vom stret­nutí sa jej chla­pec viac ne­oz­val. Ona po­tom týž­deň na­rie­kala, čo spra­vila zle.

Pár dní po jej ďal­šom vý­strelku som se­dela s mo­jím ka­ma­rá­tom v ku­chyni a pre­be­rali sme vzťahy. Cez mu­žov sme pre­šli až k že­nám a po­tom ná­sledne aj k sexu. Mne hneď na­padlo, opý­tať sa ho, prečo je to tak. Prečo sú muži také svine a hneď po tom, ako sme im „dali“ nás jed­no­du­cho od­kopnú. „Po­zri sa, ono je to tak,“ za­čal mi vy­svet­ľo­vať, „žia­den chlap nechce ženu, ktorá s ním hneď na pr­vom rande vle­zie do po­stele. Ak takto rýchlo „dá“ mne, kde bu­dem mať zá­ruku, že po pár me­sia­coch, čo bu­deme spolu, ma ne­opustí kvôli sexu s iným alebo že ma ne­bude pod­vá­dzať?“

couple-laughing-in-bed-629855_w650

we­he­ar­tit.com

Mal pravdu. Koľko bolo a je ta­kých, ktoré si ne­vá­žia samé seba, vy­spia sa s chlap­com a tým si mys­lia, že si ho k sebe pri­pú­tajú. Preto mi bolo ľúto tej mo­jej ka­ma­rátky. Pre­tože si ne­vá­žila samú seba. Pre­tože sa pred chlap­cami len zha­dzo­vala. Pre­tože ju všetci po­va­žo­vali za ku***.

Ne­vra­vím, že ja by som ob­čas tiež nech­cela za­žiť sex hneď na pr­vom rande s po­riad­nou dáv­kou vášne, ale viem, že po­čkať sa oplatí. Lebo ak po­čkáš, môže z toho vzísť niečo krásne. A ne­pí­šem to te­raz ako klišé. Oplatí sa po­čkať. Pre­tože na dobré si treba po­čkať. A keď už sme pri tom, sex s oso­bou, ktorú mi­lu­ješ na­be­rie zrazu úplne iný roz­mer.

Zdroj: pe­xels.com

Komentáre