Skoro každý chlap denne ho­vorí o že­nách v zmysle, že sú šia­lené. Ale to nie je pravda. Ne­mali by sme byť po­slušné, byť vo vzťahu ako han­dry, byť zne­uží­vané. Je na čase zba­viť sa tejto ná­lepky a za­čať sa brá­niť tým, kto na­ozaj sme. Pre­tože..

1. Byť emo­ci­onálna ne­zna­mená šia­lená.

2. Ani to, že mi v mi­nu­losti ub­lí­žil a te­raz sú moje city zra­ni­teľ­nej­šie ne­robí zo mňa blázna.

[ File # csp7496152, License # 2454021 ] Licensed through https://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (https://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / kadmy
zdroj: [ File # csp7496152, Li­cense # 2454021 ] Li­cen­sed th­rough https://www.cans­tockp­hoto.com in ac­cor­dance with the End User Li­cense Ag­re­e­ment (https://www.cans­tockp­hoto.com/le­gal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / kadmy

foto: the­odys­se­y­on­line.com

3. Keď mám krámy, nie som šia­lená, ale ty ni­kdy ne­mô­žeš po­cho­piť, aký je PMS syn­dróm frus­tru­júci.

4. Ak sa žena stane hla­vou veľ­kého pro­jektu, tak sa tam podľa teba za­ru­čene do­stala cez po­steľ, ale muž je pre­zý­vaný za bossa.

5. Vy­jad­ro­va­nie ná­zoru nie je šia­lené.

6. Ob­zvlášť, keď tento svet zväčša niečo po­núka.

7. Nie som šia­lená, keď sa ti ne­o­spra­vedl­ním za to, čo ne­bola moja chyba.

8. Šia­lené je, keď mi ub­lí­žiš a aby si ne­vy­ze­ral ako de­bil, tak mi to dáš za vinu.

Arguing-couple

foto: cab­re­rain­sights.com

9. Nie som šia­lená, pre­tože som od­po­ve­dala, ja som iba za­re­a­go­vala. To je roz­diel.

10. V sku­toč­nosti je zlou re­ak­ciou to, keď ty po­u­ží­vaš slovo blá­zon .

11. Pre­tože pres­nej­šie slová sú ne­spo­kojná a na­hne­vaná.

12. Na­zý­vať ženu bláz­nom je ako keby si jej po­ve­dal, že je fľan­dra.

059e205e-3f29-4ede-997b-4a3fd86824c9

foto: www.trus­per.com

13. Keď ma na­zveš bláz­nom, moja dô­le­ži­tosť sa stane bez­výz­nam­nou.

14. Keď ženu na­zveš bláz­nom, tres­táš ju za vy­jad­ro­va­nie jej emó­cií.

15. Keď ženu na­zveš bláz­nom, je to po­vý­še­necké a za­čne sa cí­tiť ako malé decko. Nie som tvoje dieťa, som tvoje par­tnerka, takže sa ku mne cho­vaj rov­nako ako ja k tebe.

zdroj: www.puc­ker­mob.com, ti­tulná foto: qu­otes­gram.com